2.       Analyse plangebied

 

3.1 Omschrijving en motivering plangrenzen

Het plangebied wordt begrensd door het Zuideramstelkanaal in het westen en noorden, het Beatrixpark in het noordoosten, de Boerenwetering in het oosten en de Prinses Irenestraat en de Fred Roeskestraat in het zuiden. De plangrens wordt gevormd door de grens van het stadsdeel aan de noordzijde en de grens met het grootstedelijk gebied Zuidas aan de west-, oost- en zuidzijde.

 

Figuur 3: plangrenzen en indeling plangebied in deelgebieden

1 Parnassusweg e.o.

2 Woonwijk met rijtjeswoningen           

3 Minervabuurt

4 Beethovenstraat e.o.

5 Beatrixpark

 

3.2 Beschrijving per deelgebied

 

3.2.1 Parnassusweg e.o.

In tegenstelling tot de Beethovenstraat is de Parnassusweg volgens het AUP voornamelijk bedoeld voor lokaal verkeer. Het was om die reden dat Van Eesteren zich hierbij genoodzaakt zag om functionele overwegingen te laten prevaleren ten koste van de symmetrie in het ontwerp. De Parnassusweg werd bestemd als winkelstraat, waarbij bouwblokken parallel aan de rijweg meer voor de hand liggen.  

Vandaag de dag heeft de de Parnassusweg nog steeds een belangrijke functie als gebiedsontsluitingsweg, maar daarnaast is de straat ook een belangrijke noord-zuidverbinding tussen Buitenveldert en Oud-Zuid. In het ontwerpstructuurplan wordt de Parnassusweg dan ook niet langer meer gezien als gebiedsontsluitingsweg, maar als onderdeel van het hoofdwegennet.

De bebouwing ten zuiden van de Peter van Anrooystraat bestaat uit middelhoogbouw met in de eerste bouwlaag winkels, consumentverzorgende dienstverlening, kantoren en maatschappelijke voorzieningen, waarboven woningen.

Ten noorden van de Peter Anrooystraat bestaat de bebouwing uit kantoren in combinatie met woningen, deels over de weg heen gebouwd. De bouwhoogte varieert van 15 meter tot 57,5 meter hoogte. De plint is overal 15 meter hoog, daarboven 6 lagen woningen en een kantoortoren (Parnassustoren). Onlangs heeft een Poelwijck Sweers Vastgoedmanagment namens de eigenaar van het pand contact opgenomen met het stadsdeel met het verzoek om aan de achterzijde, aan de Willem Pijperstraat, bovengronds een parkeergebouw te mogen maken. Het gaat om eigen terrein, wat reeds in gebruik is als parkeerterrein voor de eigen bewoners en de werknemers van de kantoren.

 

Tussen de Henri Zagwijnstraat en de Willem Pijperstraat staat een rijtje drive-in woningen, waarvan de tuinen aan de achterzijde aan de Henri Zagwijnstraat mogelijk gemaakt zijn door middel van een planherziening. De bebouwing bestaat uit 2 bouwlagen met een plat dak boven een garage. Op nummer 66 is de garage op de begane grond omgebouwd tot een advocatenkantoor, op 72 tot dierenartsenpraktijk.

                                                                                                                                naar pag. 11