2.       Uitgangspunten bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan

 

In dit hoofdstuk worden voorstellen gedaan voor de regelgeving in het nieuwe bestemmingsplan. Het gaat zowel om algemene uitgangspunten als om locatiegebonden voorstellen.  Na bespreking van deze startnotitie, zowel intern als extern, is de hoofdopzet van het nieuw te maken plan duidelijk.

 

In het nieuwe bestemmingsplan zal geen onderscheid gemaakt worden tussen voetpad, rijwielpad en rijweg, alle straten zullen onder de bestemming verkeersareaal worden gevat. Dit zorgt voor de flexibiliteit die nodig is voor nu nog niet voorziene herprofileringen, aanleg van fietspaden etc.

Vaststaat dat de Beethovenstraat onderdeel is van het hoofdwegennet en dat de Parnassusweg, een belangrijke noord-zuidverbinding, daar in de toekomst ook deel van zal uitmaken. Voor deze straten worden tevens profielen in het plan opgenomen. Voor de Parnassusweg, de Beethovenstraat, Fred Roeskestraat en de Minervalaan zal de bestemmingsregeling zodanig zijn dat altijd langzaam verkeersvoorzieningen aangelegd kunnen worden, omdat deze wegen zijn aangeduid als hoofdnet c.q. wensbeeld fiets.

 

Zoals vastgesteld in de beleidsnota Woningonttrekking zal in de voorschriften de bepaling worden opgenomen dat bij de bestemming “Wonen” een partiële onttrekking van 40% van het woonoppervlak is toegestaan ten behoeve van beroep aan huis.

 

Gezien het beleid van het stadsdeel met betrekking tot kinderopvang wordt voorgesteld om de kinderdagverblijven onder alle verschillende bedrijven- en maatschappelijke functies te laten vallen en om aangrenzende buitenruimte, indien aanwezig, te bestemmen voor zowel groen als speelruimte.

 

Hoewel in het nieuwe structuurplan “Kiezen voor stedelijkheid” het plangebied, met uitzondering van het gebied tussen de Parnassusweg als de Beethovenstraat wordt aangeduid als grootstedelijk kerngebied, zijn er geen concrete plannen bekend, behalve een noodzakelijke uitbreiding van het Spinozalyceum. Voorgesteld wordt om de huidige situatie als uitgangspunt te nemen en zoveel mogelijk de bestaande situatie op te nemen. Het moet echter wel mogelijk zijn om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in het aangrenzende gebied.

 

Alle woningen krijgen een woonbestemming. Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen voor een dakopbouw of uitbreiding van de woning moet gekeken worden in hoeverre het bestemmingsplan daarin moet voorzien. Een stedenbouwkundige studie moet hier uitsluitsel over geven.

Uitgangspunt is dat het open karakter van de buurt behouden blijft, een grote variatie aan woningen, ruime straatprofielen en veel groen.

 

Aangezien het niet waarschijnlijk is dat het Spinozalyceum zich op een andere locatie zal gaan vestigen, zal de school als zodanig worden bestemd met de bestemming maatschappelijke voorzieningen. Gezien het ruimtegebrek waar de school mee te kampen heeft, zal in het bestemmingsplan rekening gehouden worden met de noodzaak tot uitbreiding.

 

Het Anrooygebouw en de bebouwing parallel en over de Parnassusweg krijgen een kantoorbestemming. Aangezien eventuele plannen voor een parkeergebouw nog in een prematuur stadium zijn, wordt vooralsnog de huidige situatie opgenomen. Als blijkt dat een parkeergebouw gewenst is, zal dit in het bestemmingsplan worden meegenomen.

 

De diverse functies die gevestigd zijn in de eerste bouwlaag aan zowel de Parnassusweg als de Beethovenstraat zullen onder één bestemming komen te vallen, waardoor zowel winkels, kleinschalige bedrijvigheid, consumentverzorgende dienstverlening, kantoren als horeca mogelijk gemaakt wordt.

 

De kerk aan de Prinses Irenestraat, waar ook een kinderdagverblijf gevestigd is, krijgt de bestemming maatschappelijke voorzieningen.

 

De brugwachtershuisjes aan de zijde van Zuideramstel krijgen respectievelijk de bestemming winkel of nutsvoorziening. In de voorschriften zal aandacht worden besteed aan de regelgeving ten behoeve van het afmeren van pleziervaartuigen in het Zuideramstelkanaal.

                                                                                                                                    naar pag. 15