2.       Milieuaspecten

 

5.1 Geluid

Het gebied ligt geheel binnen de geluidszone auto(snel)weg van de A10. Binnen deze zone is akoestisch onderzoek voor geplande nieuwe geluidsgevoelige bebouwing -zoals woningen, scholen en medische voorzieningen- verplicht.

 

5.2 Bodem

Voor zover bekend is er voor is er in het plangebied geen bodemonderzoek verricht.

 

5.3 Waterhuishouding

 

Naast de brug naar het Beatrixpark bevindt zich een rioolgemaal.

 

Verder zijn er vooralsnog geen gegevens beschikbaar over de gevolgen van mogelijke projecten op de waterhuishouding.

 

5.4 Hinder Bedrijven

In de vigerende bestemmingsplannen is geen indeling gemaakt van bedrijven die hinder veroorzaken. In het nieuwe plan zal wel nagedacht moeten worden over een indeling. Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat zal worden gewerkt met de in Amsterdam gebruikelijke Staat van Inrichtingen.

 

Het plangebied valt geheel binnen het beperkingengebied zoals dat is weergegeven in het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) , wat 20 februari 2003 in werking is getreden. De beperkingen die op het plangebied van toepassing zijn, hebben betrekking op de maximaal toegestane bouwhoogte van nieuwbouw en op de vogelaantrekkende werking van bedrijven.

Dit betekent dat wanneer er hoger gebouwd gaat worden dan 70 tot 80 meter, afhankelijk van de locatie, er eerst een verklaring van geen bezwaar moet worden gevraagd bij de Inspectie Ruimtelijke Ordening. Een verklaring van geen bezwaar is ook nodig als aangenomen mag worden dat vestiging van een bedrijf een toename zal veroorzaken van het aantal vogels in een bepaald gebied.

Aangezien er geen plannen zijn, waarbij deze beperkingen problemen opleveren, is dat op dit moment niet aan de orde.

 

5.5 Hoogbouw Effect Rapportage

In geval van sloop nieuwbouw waarbij de gewenste bebouwing een hoogte van 30 meter of meer zou moeten krijgen zal een hoogbouweffectrapportage verricht moeten worden.

                                                                                                                                   naar pag. 17