2.       Uitvoerbaarheid

 

6.1 Economische uitvoerbaarheid

Over de economische uitvoerbaarheid kunnen in deze fase nog geen concrete uitspraken worden gedaan.

 

6.2 Inspraak

Nadat de startnotitie is besproken met vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen die in de Prinses Irenebuurt actief zijn, zal een concept-ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld, wat na publicatie in de krant 4 weken ter inzage gelegd wordt. Ook zal in de periode van ter inzage legging een inspraakbijeenkomst worden georganiseerd om het concept ontwerpbestemmingsplan toe te lichten en bewoners en ge´nteresseerden in de gelegenheid te stellen hun mening over het plan te geven.

 

6.3 Overleg ex artikel 10 BRO

In het kader van het overleg ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening wordt het concept ontwerp van het bestemmingsplan toegestuurd aan de volgende instanties:

 

1.       Amsterdams Planologische Commissie

2.       Provincie Noord-Holland

3.       De Inspecteur van de Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening regio Noord-West

4.       De Inspecteur van HygiŰne van het Milieu voor Noord-Holland

5.       De directeur van de Milieudienst

6.       Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

7.       Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Dienst Waterbeheer en Riolering

8.       Gemeentelijk Vervoerbedrijf

9.       Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam

10.   N.V. Nederlandse Gasunie

11.   KPN Telecom bv, afdeling UTN Straalverbindingen

12.   Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam

13.   Amsterdamse Raad voor Stadsontwikkeling

14.   Rijksdienst voor Monumentenzorg

15.   Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg

16.   Bureau Monumentenzorg

17.   Projectbureau Zuidas

                                                                                                                                        terug naar begin

                                                                                                                                        terug naar Actueel