2.       Beleidskader

 

2.1 Vigerend bestemmingsplan

Voor het plangebied vigeren momenteel 4 verschillende bestemmingsplannen en drie herzieningen van een van deze plannen. De begrenzing van de geldende bestemmingsplannen is weergegeven in figuur 1.

 

Figuur 1 vigerende en aangrenzende bestemmingsplannen

1 Zuideramstelkanaal 1                                         5 Uitbreidingsplan Diepenbrockstraat/Zuideramstelkanaal

2 1e herziening                                                       6 RAI e.o.

4 3e herziening                                                       7 Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam

 

Ad. 1    Uitbreidingsplan Zuideramstelkanaal deel 1

Het uitbreidingsplan Zuideramstelkanaal deel 1 is op 31 oktober 1956 vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam, waarna het op 11 september 1957 is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Zowel de bebouwingsvoorschriften als de plankaart zijn zeer gedetailleerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 10 soorten bebouwing bestemd voor woningen, al dan niet in combinatie met erf of winkel. Op de plankaart staat tot in detail aangegeven of en waar een woning mag uitbreiden. Het verkeersareaal is opgesplitst in een rijweg, voetpad en rijwielpad in combinatie met beplanting. Verder worden aangegeven de bestemmingen garages, winkelgebouwen, openbare gebouwen met erf, terreinen voor gebouwen of inrichtingen van bijzonder aard, tuinen, water, park en plantsoen en nutsvoorzieningen

Op 3 maart 1965 is bij raadsbesluit een partiele herziening vastgesteld, waarbij een wijziging op de plankaart is aangebracht. De bestemming van het gebouw tussen de Peter van Anrooystraat en de Johannes Worpstraat is gewijzigd van ‘openbare gebouwen of gebouwen met bijzondere bestemming’ in ‘openbare gebouwen of gebouwen met bijzondere bestemming met erf’.

 

Ad. 2    1e herziening van het uitbreidingsplan Zuideramstelkanaal deel 1

De 1e herziening van het uitbreidingsplan Zuideramstelkanaal deel 1 is door de gemeenteraad vastgesteld op 3 maart 1965 en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd op 27 mei 1966. Deze herziening van de bebouwingsmogelijkheden maakt het mogelijk om onder de bestemming woonbebouwing van bijzondere aard (H1) naast woningen tevens kantoren te vestigen met een bouwhoogte van respectievelijk 15 meter, 32,5 meter of 57,5 meter (zoals op de plankaart staat aangegeven. In de voorschriften worden gebruiksvoorschriften voor de bebouwing toegevoegd en een algemene vrijstelling ten behoeve van lifthuizen schoorstenen en dergelijke. Ook mogen de woningen aan de Parnassusweg  met een door Burgemeester en Wethouders verleende vrijstelling worden bewoond door gezinnen.
                                                                                                                                  
                                                                                                                                   naar pag. 4