Ad. 3    2e herziening van het uitbreidingsplan Zuideramstelkanaal deel 1

De 2e herziening van het uitbreidingsplan Zuideramstelkanaal deel 1 is op 26 november 1986 vastgesteld door de gemeenteraad en vervolgens op 30 juni 1988 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Op 24 oktober 1989 is een Kroonbesluit genomen. Deze herziening van de voorschriften maakt het mogelijk dat maximaal 50% van de woning gebruikt mag worden voor beroep aan huis. Verder worden Burgemeester en Wethouders bevoegd vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een aantal woningen met één bouwlaag, mits de maximum brutohoogte van de extra verdieping maximaal 3 meter bedraagt, het maximum brutovloeroppervlak na uitbreiding niet meer is dan 300 m2, de vormgeving per blok gelijk blijft en de nok van een eventuele kap gelijk loopt aan de bloklengte. Aan de voorschriften wordt een artikel met begripsbepalingen toegevoegd, waarmee de verwijzing naar de bouwverordening vervalt.

 

Ad. 4    3e herziening van uitbreidingsplan Zuideramstelkanaal deel 1

Op 25 mei 1999 is door de stadsdeelraad van Zuideramstel de 3e herziening van het uitbreidingsplan Zuideramstelkanaal deel1. Deze herziening wijzigt de bestemming “Park en plantsoen” achter de drive-in woningen aan de Willem Pijperstraat in de bestemming “Tuinen”. Deze verandering heeft het mogelijk gemaakt om tuinen in erfpacht uit te geven.

 

Ad. 5    Uitbreidingsplan Diepenbrockstraat / Zuideramstelkanaal

Voor het noordelijk deel van het Beatrixpark geldt het uitbreidingsplan Diepenbrockstraat / Zuideramstelkanaal, wat op 11 mei 1938 door de Gemeenteraad van Amsterdam is vastgesteld en wat op 20 juli van datzelfde jaar is goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Ondanks een beperkt aantal bestemmingen zijn zowel de bebouwingsvoorschriften als de plankaart zeer gedetailleerd. Het verkeersareaal is opgesplitst in rijweg, trottoirs en rijwielpad. Verder worden aangegeven de bestemmingen villa’s met bijbehorende tuinen, park, plantsoen en water.   

 

Ad. 6    Bestemmingsplan RAI en omgeving

Op 2 november 1988 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan RAI e.o. vastgesteld, wat vervolgens op 2 mei 1989 door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd, behoudens het plandeel met de bestemming “Tentoonstellings- en congresruimte” dat is gelegen ten westen van het verlengde van de Boerenwetering. Het is een gedetailleerd bestemmingsplan, waarin gestreefd is om ingrijpende wijzigingen in bouwmassa’s of de functie van het openbaar terrein tegen te gaan. Ontwikkelingen op onderdelen blijven mogelijk door niet iedere bestemmingscategorie tot in detail vast te leggen.

Het bestemmingsplan is destijds opgesteld om de bouw van een nieuwe hal, de Parkhal, mogelijk te maken. Het plangebied omvat verder het zuidelijk deel van het Beatrixpark en de destijds te realiseren uitbreiding hiervan, omdat deze terreinen een  nauwe relatie  hadden met de uitbreiding van de RAI. De grenzen vallen waar mogelijk samen met aangrenzende plannen.

 

Ad. 7    Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam

Tussen de drie bovengenoemde bestemmingsplannen ligt een klein stukje Beatrixpark, waar nog steeds het in 1935 opgestelde Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam (AUP) vigeert. Dit uitbreidingsplan heeft de status gekregen van een bestemmingsplan. In het AUP geldt ter plaatse de bestemming “parken, plantsoenen enz.” 

 

2.2 Voorbereidingsbesluit

Er is geen voorbereidingsbesluit genomen.

 

2.3 Beleid hogere overheden

Het rijksbeleid is voor het plangebied niet direct relevant. Voor zowel het provinciaal als het gemeentelijk beleid is gekeken naar het structuurplan van de gemeente Amsterdam, aangezien het plan een integraal onderdeel is van het streekplan. Op dit moment vigeert nog het structuurplan Open Stad 1996. Het traject dat moet leiden tot het vaststellen van het ontwerpstructuurplan is inmiddels in vergevorderd stadium, maar nog niet afgerond.

                                                                                                                                 naar pag. 5

                                                                                                     (het kan geruime tijd duren voordat het plaatje op de volgende pagina geladen is.... geduld)