2.3.1. Open Stad 1996

In het geldende structuurplan wordt het gebied Prinses Irenebuurt en omgeving aangeduid als stedelijk milieu type III. Dat wil zeggen dat 25 tot 30%  van het terreinoppervlak is bebouwd, waarvan 80 tot 90% bestemd voor wonen. Het beleid is bericht op het handhaven en waar mogelijk versterken van de woonfunctie, waarbij tevens gestreefd moet worden naar verbetering van de kwaliteit van het woonmilieu. Het gebied is aangewezen als stads- en dorpsgezicht 1850-1940.

Bestaande kleinschalige bedrijfsruimten (<200 m˛) dienen te worden behouden en het aanbod van nieuwe bedrijfsruimten wordt gestimuleerd. Vergroting van het aanbod kan worden bereikt door het inbouwen van meer flexibiliteit in bestemmingsplannen.

 

Het Beatrixpark wordt aangeduid als onderdeel van de hoofdgroenstructuur (figuur 2). Dit betekent dat dit gebied moet worden beschouwd als essentieel binnen de structuur van de stad en in principe van andersoortige ontwikkelingen gevrijwaard moet blijven.

 

De Parnassusweg, de Minervalaan, de Beethovenstraat en het deel van de Fred Roeskestraat wat binnen het plangebied valt worden in het structuurplan aangeduid als hoofdnet fiets. Het hoofdnet fiets omvat het gewenste stedelijke netwerk van doorgaande (recreatieve) fietsroutes. Op het hoofdnet wordt gestreefd naar verkeersveilige en sociaal veilige, snelle duidelijke en comfortabele routes.

 

2.3.2 Ontwerpstructuurplan kiezen  voor stedelijkheid

Op 11 maart 2003 hebben Burgemeester en Wethouders ingestemd met het aangepaste structuurplan “Kiezen voor stedelijkheid”. In het ontwerpstructuurplan wordt het gebied tussen de Beethovenstraat en de Parnassusweg aangeduid als stedelijk wonen en werken. Deze gebieden worden gekenmerkt door een overwegende woonfunctie met enkele kleinschalige voorzieningen (recreatie, maatschappelijk en detailhandel) en werkgelegenheid. Het overig deel van het plangebied valt onder grootstedelijk gebied. Het gaat om de Parnassusweg met het gebied ten westen ervan en de Beethovenstraat met het gebied ten oosten ervan. De Zuidas kan zo verankerd worden in het stedelijk weefsel van de aanliggende buurten. Als reactie op de door het stadsdeel ingediende zienswijze wordt aangegeven dat er vooralsnog geen plannen zijn voor toevoeging van programma aan de Prinses Irenestraat.

 

Figuur 2: Prinses Irenebuurt zoals weergegeven op de structuurplankaart

 

Het Beatrixpark behoort tot de hoofdgroenstructuur en is aangewezen als “traditioneel park”. (zie paragraaf 2.3.3.) Het park is gelegen in de naoorlogse ring en behoort tot de parken die op termijn, voor een deel al de komende 10 jaar, een aantal veranderingen ondergaan. Het doel daarvan is het vergroten van de gebruiks- en belevingskwaliteit. De categorie “stedelijke weg” komt in het nieuwe structuurplan te vervallen. De Parnassusweg behoort tot het hoofdwegennet. De Parnassusweg en de Beethovenstraat zijn onderdeel van het overig hoofdnet openbaar vervoer, anders dan metro- en spoornet. De Beethovenstraat is daarnaast ook onderdeel van het hoofdnet fiets.

                                                                                                                                   naar pag. 6