2.4.3 Notitie Kinderopvang

Naar aanleiding van veranderende wetgeving en de vraag naar kinderopvang is op 19 juni 2001 de Notitie Kinderopvang vastgesteld. De nieuwe wetgeving heeft voornamelijk betrekking op de financiering van kindplaatsen in de kinderopvang, waarbij de ouders subsidie ontvangen waarmee (met een eigen bijdrage of bijdrage van de werkgever) een kindplaats kan worden gekocht. Geconstateerd is dat er in Zuideramstel een gemiddelde wachttijd van 9 maanden voor kinderopvang bestaat. Dit cijfer kan enigszins geflatteerd zijn aangezien ouders hun kinderen vaak bij meerdere kinderopvangplaatsen inschrijven. Ook verschilt het aantal dagdelen aan opvang die de ouders willen. Waarschijnlijk ligt de wachttijd wat lager.

Om in een mogelijk groeiende behoefde aan ruimte voor kinderopvang te kunnen voorzien is voorgesteld om in de bestemmingsplannen kinderopvang onder alle verschillende bedrijvenfuncties, maar ook maatschappelijke functies mogelijk te maken. Dit is dan ook het uitgangspunt in dit bestemmingsplan.

 

2.4.4 Nota Woningvoorraad 2002 - 2010

Aanleiding voor de Nota Woningvoorraad is de in juli 2001 door de Gemeente Amsterdam, de stadsdelen, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en Huurdersvereniging Amsterdam ondertekende Beleidsovereenkomst Wonen 2001-2002. Doel van de overeenkomst is het op het gebied van prijs, grootte en kwaliteit beter laten aansluiten van de woningvoorraad bij de woningbehoeften. Op stadsdeelniveau worden de op centraal niveau gemaakte afspraken verder uitgewerkt. De nota Woningvoorraad is daar het uitvloeisel van en is op 25 juni 2002 door de Stadsdeelraad vastgesteld.

 

Beleidsuitgangspunten voor de woningvoorraad in Zuideramstel zijn:

-           Streven naar gedifferentieerde wijken qua inkomens en huishoudensamenstelling. Daarbij wordt gestreefd naar het bieden van voldoende woonruimte voor starters, huishoudens met lage inkomens en huishoudens met kinderen;

-           Er wordt gestreefd naar het creëren van mogelijkheden voor ouderen om door te kunnen stromen naar een woning nabij voorzieningen (voornamelijk in Buitenveldert);

-           Vestiging van instellingen en voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs en kinderopvang wordt gestimuleerd;

-           Het verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving;

-           Minimaal 33% sociale huurwoningen in het stadsdeel;

-           Ongeveer 500  grote woningen (groter dan 80 m²) toevoegen aan de sociale huursector;

-           Streven naar 35% eigen woningbezit waarvan een groot gedeelte in het middensegment.

Om dit te bereiken zijn per buurt een aantal maatregelen geformuleerd.

 

De Prinses Irenebuurt is gebouwd na 1940 en wordt omschreven als een “gouden rand” met villa’s, eengezinswoningen en appartementen. In totaal zijn er 691 woningen, waarvan veel dure huur en eigen bezit. Het gebied heeft geen kernvoorraad plus of sociale huurwoningen. De woningbezetting is met 1,62 het laagste van het stadsdeel Zuideramstel. In de woningnota zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

·         Voor meer variatie in woningtypen per buurt zouden in deze buurt sociale woningen toegevoegd kunnen worden. Aangezien de grond- en woningprijzen erg hoog liggen lijkt dit niet echt realistisch.

·         De gemiddelde woningbezetting is in de Prinses Irenebuurt erg laag en het aandeel grote woningen erg groot.
Alleen door middel van doorstroming kunnen deze woningen beschikbaar komen voor grotere huishoudens uit de hogere inkomensgroep. Wellicht kunnen mensen hier gestimuleerd worden kamers te verhuren.

 

2.4.5 Nota Welstandsbeleid Zuideramstel

Met het wijzigen van de Woningwet (naar verwachting per januari 2003) wordt ten aanzien van welstandstoezicht meer politieke verantwoordelijkheid bij het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel gelegd. Tevens is bepaald dat gemeenten/stadsdelen binnen anderhalf jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet een Welstandsnota dienen te hebben. In deze nota staan inhoudelijke beleidsregels met betrekking tot de plaatsing en het uiterlijk van nieuwe bouwwerken en beoordelingskaders ten aanzien van welstand bij bestaande bouwwerken. De nota “De schoonheid van Amsterdam” van de gemeente Amsterdam dient als kader waarbinnen het welstandsbeleid wordt ontwikkeld.

                                                                                                                                   naar pag. 9