Het stadsdeel is opgedeeld in vier functionele gebieden, welke door stedenbouwkundige en / of architectonische kenmerken van elkaar worden onderscheiden. De Prinses Irenebuurt wordt aangeduid als B-gebied, wat inhoudt dat ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, mits passend binnen een planologisch kader en bovendien de bestaande visuele kwaliteit van de gebouwde omgeving niet wordt aangetast of daar naar het oordeel van het dagelijks bestuur een kwaliteit aan toe voegen.

De nota Welstandsbeleid Zuideramstel is op 18 december 2001 door de stadsdeelraad vastgesteld.

 

2.4.6 Parkeren in Zuideramstel

De regelgeving voor het parkeren is binnen de gemeente Amsterdam vastgesteld in drie verordeningen, te weten:

-          de Parkeerverordening, als grondslag voor de uitvoering van het parkeerbeleid. Het stadsdeel heeft binnen deze kaders beperkte vrijheid een eigen parkeerbeleid nader te bepalen;

-          de Verordening Parkeerbelastingen, waarin het fiscale aspect van het betaald parkeren is geregeld;

-          de Garageverordening, waarin het gebruik van parkeerruimte op eigen terrein of inpandig wordt geregeld.

 

In 1984 is bij de voltooiing van het WTC in de Prinses Irenebuurt belanghebbenden parkeren ingevoerd. In de buurt kan alleen geparkeerd worden door vergunninghouders. Per huishouden worden één bewonersvergunning en drie bezoekersvergunningen uitgegeven met een geldigheidsduur van 2 jaar. Dit systeem voldoet goed, maar is erg fraudegevoelig en wijkt sterk af van de rest van het stadsdeel en de stad. In de nota wordt geadviseerd om het huidige belanghebbenden parkeren om te zetten in fiscaal betaald parkeren en te experimenteren met belanghebbenden parkeren zonder bezoekerskaart.

 

2.4.7 Visie Beatrixpark

Voor het Beatrixpark wordt in 2003 in samenwerking met het projectbureau Zuidas een visie opgesteld. Deze visie beslaat het monumentale deel dat binnen dit bestemmingsplan valt en het “nieuwe”deel dat binnen het grootstedelijk gebied Zuidas gelegen is.

Doel van de ‘Visie Beatrixpark’ is om te komen tot een plan voor het Beatrixpark waarmee, met de ontwikkeling van de Zuidas, stap-voor-stap wordt toegewerkt naar een stadspark dat optimaal is ingepast in de omgeving. Allereerst zal een concept worden ontwikkeld voor het gewenste functioneren van het Beatrixpark in Amsterdam en in de Zuidas. De visie zal verder dienen te bestaan uit een ruimtelijk plan, een inrichtingsplan en een beheer- en onderhoudsplan. In het ruimtelijk plan wordt de inpassing van de Zuidas-plannen die een relatie hebben met het Beatrixpark opgenomen, wordt een voorstel gedaan voor de randen van het Beatrixpark en wordt de ontsluiting van het park uitgewerkt. In het inrichtingsplan wordt een voorstel gedaan voor de situering en kwaliteit van de elementen (bomen, water, wandel- en fietspaden en andere voorzieningen) in het park.

Verwacht wordt dat de visie eind 2003 gereed is.

                                                                                                                                naar pag. 10

                                                                                                         (het kan geruime tijd duren voordat het plaatje op de volgende pagina geladen is.... geduld)