Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg
                      Henriette Bosmansstraat 53, 1077 XG  Amsterdam
                                          www.irenebuurt.nl

Rechtbank Amsterdam
Sector Bestuursrecht Algemeen
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam
                                                                             Amsterdam, 24 juni 2009

BEROEPSCHRIFT EX ART. 8:1 AWB

Kapvergunning deelgebied Beethoven, Zuidas (Beatrixpark)

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij stellen wij beroep in tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam van 13 mei 2009, nummer BZ.1.08.0387.004 / DJZ, verzonden op dezelfde datum, waarbij ons bezwaar tegen het besluit van 13 augustus 2008 ten aanzien van een viertal bomen gegrond is verklaard, voor het overige ongegrond is verklaard, de motivering van het besluit is aangepast en het verzoek om vergoeding van de kosten van het bezwaar is afgewezen.

Een kopie van het besluit treft u hierbij aan (bijlage 1).

De gronden van het beroep zijn de volgende.

Het bestreden besluit steunt geheel op het advies van de bezwaarschriftencommissie van 21 april 2009. Dit advies is in onze ogen dermate gebrekkig dat het besluit hierop niet had mogen worden gebaseerd. Verweerder heeft het besluit genomen met miskenning van de belangen die de Kapverordening beoogt te beschermen en de waarborgen die door de gemeenteraad zijn gegeven ter bescherming van het hoofdstedelijke groen. Wij verwijzen in dit verband naar de in het beroepschrift van de Bomenstichting aangevoerde gronden die door ons worden overgenomen en als hier herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd.

Hoogachtend,

J.E. Shaya                                   T. Eernstman
voorzitter                                     bestuurslid

Overige bijlagen:

Statuten (bijlage 2)
Uittreksel KvK (bijlage 3