Aan hen die wonen/werken rondom
het gebied Strawinsky

Amsterdam / Zuideramstel, 3 december 2009

Betreft: stand van zaken deelproject Strawinsky

Geachte bewoner,

Met deze brief wil ik u graag informeren over de stand van zaken over het gebied Strawinsky in de Zuidas.

Startbesluit vastgesteld door stadsdeelraad
Stadsdeel Zuideramstel heeft op 23 juni 2009 het startbesluit Strawinsky vastgesteld. In dit besluit worden de hoofdlijnen beschreven van de ruimtelijke plannen in het gebied. De vervolgstap is dat er een uitvoeringsbesluit wordt opgesteld. Het uitvoeringsbesluit is dus de detailuitwerking van het startbesluit.

Verdere planvorming ligt voorlopig stil
De planvorming, dus het opstellen van een uitwerkingsbesluit, ligt tot het eind van dit jaar stil.
Daarna wordt bekeken wanneer de werkzaamheden weer worden opgepakt. Op dit moment wordt gekeken welke variant van het Zuidas Dok het meest haalbaar is. Wanneer duidelijkheid bestaat over de uitvoering van het Zuidas Dok, brengt Zuidas Amsterdam in kaart wat de meest gunstige tijd is om de eventuele verlaging bij Strawinsky uit te voeren, voor of na de aanleg van het Dok.

Verantwoordelijkheden
Het stadsdeel is bestuurlijk verantwoordelijk voor de eerste fase; het startbesluit. De gemeenteraad van Amsterdam is bestuurlijk verantwoordelijk voor de tweede fase; het uitvoeringsbesluit. Zuidas Amsterdam is als gemeentelijke dienst verantwoordelijk voor de uitwerking van het uitvoeringsbesluit.

Belangrijkste punten
Hieronder volgt kort een opsomming de belangrijkste punten die tijdens het besluitvormingstraject van deelproject Strawinsky aan de orde zijn gekomen en hoe deze opgepakt worden. Al deze punten krijgen hun beslag in het uitvoeringsbesluit. Over het uitvoeringsbesluit wordt te zijner tijd door de Gemeenteraad van Amsterdam besloten.

 • Wanneer duidelijkheid bestaat over de uitvoering van het Zuidas Dok, brengt Zuidas Amsterdam in kaart wat de meest gunstige tijd is om de eventuele verlaging uit te voeren. Voor of na de aanleg van het Dok.
 • De consequenties en kansen van een niet verlaagde Strawinskylaan worden onderzocht.
 • De uitvoering van de plannen voor de Noordzone is afhankelijk van de eigenaren van het vastgoed.
 • De aanleg van de Irenegracht is afhankelijk van de (her)ontwikkelingen in de Noordzone.
 • De consequenties en kosten van een doorvaarbare gracht worden onderzocht.
 • Zuidas Amsterdam realiseert zich dat de verkeersveiligheid van vooral het langzame verkeer een van de meest belangrijke onderdelen is van het plan. Tegen dit licht zal een verkeersplan worden opgesteld. Een van de uitgangspunten daarbij is dat de verkeerstechnische ontwerpen voldoende garanties dienen te geven voor de verkeersveiligheid.
 • Het stadsdeel stelt, in samenwerking met Zuidas Amsterdam, een verkeerscirculatieplan op voor de Irenebuurt.
 • In het uitvoeringsbesluit wordt de nieuwe inrichting van de Prinses Irenestraat opgenomen. Zuidas Amsterdam betrekt daarbij de adviezen van de Stadsdeel Verkeerscommissie, met betrekking tot de verkeersveiligheid.
 • Zuidas Amsterdam onderzoekt nut en noodzaak van langzaamverkeerbruggen over de toekomstige Prinses Irenegracht.
 • Het uitvoeringsbesluit gaat ook in op het fietsparkeren in het gebied.
 • Het autoparkeren krijgt in de uitwerking van de plannen aandacht. De verplaatsing van de parkeergarage van het Atriumcomplex heeft gevolgen voor de zogenaamde parkeerbalans. Voor compensatie van opgeheven plaatsen wordt gekeken in de hele Zuidas.
 • Wij willen zoveel mogelijk groen behouden in het stedenbouwkundig plan. Compensatie van groen gaat volgens de afspraken die in eerdere Visies zijn vastgelegd. Het zogenaamde Groeifonds Groen wordt daarvoor ingezet.
 • Het speelveld op de Minerva-as, de vijfhoek, is aangemerkt als niet te bebouwen ruimte.
 • Zuidas Amsterdam streeft ernaar in 2030 tot de top 10 van de duurzaamste stedelijke gebieden te behoren. In dit kader maakt Zuidas Amsterdam afspraken met ontwikkelaars voor BREEAM excellente gebouwen. BREEAM is een methode om gebouwen te beoordelen op duurzaamheid.
 • De effecten van de bebouwing op de omgeving, worden door een onderzoek naar licht en bezonning in kaart gebracht.
 • Tijdens de uitvoering zijn zaken als bereikbaarheid, routing van bouw en overig verkeer erg belangrijk. In een vroeg stadium worden daarvoor de gevolgen van de werkzaamheden geïnventariseerd en opgenomen in een BLVC plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie)

Informatie
Heeft u nog vragen? Voor nadere informatie kunt u bellen met Zuidas Amsterdam, de heer H. Wien, telefoonnummer 020-552 9806.

Met vriendelijke groet,

Duco Adema
Portefeuillehouder Zuidas
Stadsdeelvoorzitter Zuideramstel