Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg
H. Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam
www.irenebuurt.nl

 

Aan de leden van de stadsdeelraad Zuideramstel
Betreft: uw fractieberaad inzake advies Concept Uitvoeringsbesluit Beethoven
Strawinskylaan

Datum: 16 december 2006

Geachte dames en heren,

Op 19 december aanstaande zult u uw beraadslagingen voortzetten over het door de Stadsdeelraad uit te brengen advies bij het Concept Uitvoeringsbesluit Beethoven. Wij hebben een uitnodiging gekregen om ter vergadering vragen uwerzijds te beantwoorden. Wij stellen het op prijs daartoe in de gelegenheid te worden gesteld en zullen de uitnodiging daarom gaarne aanvaarden.

Op de vergadering van 7 december jl. hebben we ingesproken en een aantal redenen genoemd waarom het een slecht idee is om in het advies bij het Concept Uitvoeringsbesluit aan te bevelen de Strawinskylaan te verlagen. Wellicht ten overvloede sluiten we een kopie van onze inspraak bij. De stadsdeelvoorzitter de heer Adema heeft onze argumenten niet weersproken. Wel heeft de heer Adema in de vergadering een aantal (voor iedereen geheel nieuwe) aspecten naar voren gebracht, waarover wij hiernavolgend een reactie willen geven. Dit opdat u deze mee kunt nemen in uw fractieberaad voorafgaand aan de vergadering.

Allereerst willen wij graag weten welke motieven de heer Adema heeft om dit zo controversiële advies nú te willen afgeven.

In feite horen de Strawinskylaan en vooral ook haar functies helemaal niet thuis in de discussie rond het Beethovenkavel. De Strawinskylaan maakt immers geen deel uit van het kavel. Het al of niet veranderen van de Strawinskylaan komt pas aan de orde bij de planontwikkeling van de gehele Noordzone. De Strawinskylaan heeft nauwelijks raakpunten met het Beethovenkavel, maar een eventuele, ingrijpende verandering van de Strawinskylaan heeft wel grote gevolgen tot ver buiten het kavel. Een verkeerstechnische ontsluiting van het Beethovengebied is overigens heel goed mogelijk in een situatie met verhoogde Strawinskylaan en is bovendien veel en veel goedkoper.

Het is onwaarschijnlijk dat een plan voor de gehele Noordzone op korte termijn zal worden opgepakt. Nog steeds geldt de situatie van de Visie Zuidas 2004, blz. 52, waar staat dat in het kader van de financiële haalbaarheid voor deze zone geen actieve onteigening zal worden nagestreefd. Het Financieel Perspectief 2006 Zuidas/Flanken (FP 2006) van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, een stuk dat ter inzage lag bij Zuidasdok-vergadering van de commissie ROW op 13 december jl., bevestigt dit door voor de Noordzone als toekomstig Grex de waarde 0 op te nemen. Dit wil zeggen dat er thans geen uitgewerkte plannen zijn om de ontwikkeling van dit gebied ter hand te nemen. Het nu al willen veranderen van de belangrijkste weg in dit gebied loopt wel heel erg op de mogelijke ontwikkelingen vooruit. Ook als de nog op te richten Zuidasonderneming ZAO dit wel met voorrang zou willen aanpakken, zal er toch eerst een plan en een concept projectbesluit aan u moeten worden voorgelegd.

De stelling van de heer Adema dat voor het laten rijden van tram 5 over de Strawinskylaan het nodig zou zijn het talud te verbreden en rekening te houden met het eventueel verplaatsen van de Atriumgarage is onjuist. De gemeenteraad heeft al besloten tram 5 aan te leggen op een verhoogde Strawinskylaan, waarbij het talud niet aangepast behoeft te worden. Volgens DIVV is de garage onder de Strawinskylaan nu niet aan de orde en misschien wel nooit. In de Prinses Irenebuurt is al in oktober huis aan huis een nieuwsbrief van DIVV verspreid waarin procedure en werkzaamheden worden aangekondigd. Naar onze informatie heeft u inmiddels een afschrift van deze brief ontvangen.

In de argumentatie van de heer Adema verwijst hij verder naar een mogelijk te bouwen nieuwe zij-ingang van het station Zuid aan de Beethovenkant en naar aantakkingsperspectieven op de Beethovenstraat en andere hypothetische mogelijkheden. Dit zijn allemaal speculatieve plannen die nog niet in de openbaarheid zijn gebracht en waarover nog niet besloten is. Zelfs als die zij-ingang er ooit komt, zal dat daar de functie van de verhoogde Strawinskylaan met de kruisingsvrije onderdoorgangen voor treinreizigers nog belangrijker maken, want een verlaging betekent immers de zoveelste gevaarlijke oversteek voor de 250.000 (!) dagelijkse reizigers. Het daar gelegen tunneltje is dan helemaal onmisbaar.

Zoals in onze inspraak betoogd, is de barrièrefunctie van de verhoogde Strawinskylaan erg belangrijk. Het scheidt Rood & Groen, Hoog & Laagbouw en Langzaam & Snelverkeer. De suggestie van de heer Adema dat al deze functies kunnen worden overgenomen door de zogenaamde Irenegracht die er misschien over 10 of 20 jaar ooit komt of misschien nooit, is wel heel voorbarig. Overigens denken we dat Prinses Irene niet erg blij zal zijn haar naam te moeten verlenen aan een paar meter breed slootje ten behoeve van de afwatering van Zuidas-asfalt en dat daarvoor een honderdtal bomen en openbaar groen zal moeten verdwijnen.

Samenvattend, willen wij meer duidelijkheid over de eigenlijke motieven van de heer Adema en vinden wij dat de alinea over de Strawinskylaan uit het advies geschrapt moet worden. De stadsdeelraad dient voor de bewoners op te komen, ook voor de bewoners die, in dit geval als meest direct betrokkenen, grote bezwaren hebben.

Wij zijn gaarne bereid dit alles in de vergadering van aanstaande dinsdag nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet, etc.

J. Shaya                                             J.D.M. Meurs
(voorzitter)                                         (secretaris)

Bijlage: inspraaktekst van 7 december 2006