Henriëtte Bosmansstraat 34
1077 XJ  Amsterdam

Aan het Bestuurlijk Overleg Zuidas,
t.a.v. de Wethouder voor de Zuidas,
de heer M. van Poelgeest,
Gemeente Amsterdam,
Postbus 202,
1011 PN  A m s t e r d a m .

Onderwerp: Klankbordgroep Zuidas project Strawinsky.

                                                                                           Amsterdam, 27 april 2009

Geachte heer van Poelgeest,

Door uw interventie enige tijd geleden om bewoners en direct belanghebbenden te betrekken bij het overleg over de planvorming voor het Project Strawinsky is medio 2008 een klankbordgroep ingesteld.

Deze klankbordgroep bestaat uit een aantal bewoners die direct betrokken zijn (wonend aan of in de buurt van de Prinses Irene straat) bij de Noordelijke zone van Strawinsky.

Met als motto uit de Raadsnotitie:  Mooi Amsterdam: Prachtstad, eens en voor altijd “betrek bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties actief bij het planproces” (noot 1)
heeft de klankbordgroep deelgenomen aan het overleg met het Projectbureau Zuidas.

De inzet van de klankbordgroep was om op een positieve en constructieve wijze suggesties aan te dragen, zorgen te uiten en daar waar mogelijk in te stemmen op basis van:
- de informatie, verstrekt op de informatieavond in april 2008;
- het besluit van de Gemeenteraad van juni 2008 over het vooralsnog niet vaststellen van de
  verlaging van de Strawinskylaan (noot 2);
- de uitgangspunten in de Visie Zuidas over bijv. stimuleren openbaar vervoer en
  fietsverkeer, bouwhoogten, breedte van straten, bezonning, etc., en
- de verwachting dat het Projectbureau Zuidas eveneens op positieve en constructieve
  wijze zou deelnemen aan het klankbord overleg.
Inmiddels is het Concept Startbesluit gereedgekomen dat in oktober 2008 in het Bestuurlijk
Overleg Zuidas is goedgekeurd en vervolgens op 27 november onderwerp van Inspraak is geweest. Ongeveer 150 reacties zijn binnengekomen die, naar wij aannemen, in de nog te publiceren Nota van Beantwoording zijn geadresseerd.
Mede op ons verzoek heeft de Projectgroep Strawinsky een memo opgesteld “Invloedruimte klankbordgroep t.a.v. uitwerking Uitvoeringsbesluit”, waaruit klip en klaar bleek dat de kernelementen van het project behoren tot de vastliggende kaders en dat de invloedruimte bestaat uit een aantal vervolgelementen.

Was ons uit de tekst van het Concept Startbesluit al duidelijk dat onze invloedruimte gering was, de memo deed ons helemaal de schellen van de ogen vallen.

De belangrijkste conclusies die wij hieruit trekken zijn de volgende:
1. de kernelementen liggen al vast, voordat de Stadsdeelraad Zuideramstel zich heeft
    uitgesproken over het Concept Startbesluit; dit is een democratisch tekort.
2. het project houdt geen rekening met de wens van de Gemeenteraad pas te willen
    besluiten over verlaging van de Strawinskylaan  na  het beschikbaar komen van een
    stedenbouwkundig plan (zie noot 2 deze brief)
3. het project heeft van het Bestuurlijk Overleg Zuidas niet de bewegingsruimte gekregen te
    werken aan alternatieven voor verlaging, waardoor zinvol overleg tussen de Projectgroep
    en de klankbordgroep onmogelijk werd.
    (Zoals u bekend heeft de Rekenkamer Amsterdam nog onlangs eveneens gewezen op een
    gebrek aan alternatieven bij de Zuidas plannen)

Wellicht ten overvloede, onze zorgen betreffen vooral het verdwijnen van de huidige veilige fietsonderdoorgangen en de hoogte en het profiel van de beoogde bebouwing ten noorden van de Strawinskylaan.
 
De klankbordgroep voelt zich, niettegenstaande haar positieve en constructieve opstelling in het overleg, niet serieus genomen.
Dit betreuren wij zeer. Meer nog omdat wij ons als direct betrokken buurtbewoners en als Amsterdammers ons zeer wel bewust zijn van het belang van het gehele Zuidas project, niet alleen voor onze buurt, maar ook voor Amsterdam en de uitstraling naar buiten.  

Wij hebben besloten ons overleg met de Projectgroep Strawinsky alleen voort te zetten indien wij uitzicht hebben op een reële, constructieve dialoog over alternatieven.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Wij hebben een afschrift van deze brief gezonden aan onderstaande belanghebbenden.

Hoogachtend,
namens de klankbordgroep Strawinsky,

was getekend

E.H.D. Willems

Kopie aan:
- College van B&W Gemeente Amsterdam
- Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuideramstel
- Fracties Gemeenteraad Amsterdam
- Fracties Stadsdeelraad Zuideramstel
- Projectmanagement Strawinsky
- Bewonersplatform Zuidas
- Het Parool
- Amsterdams Stadsblad
- Wijkkrant

Noten

1. Raadsnotitie 2007,1,700,12 december 2007

2. Inzake de verlaging van de Strawinskylaan heeft de Gemeenteraad besloten dat alle passages en verwijzingen in het Prospectus, de Visie Zuidas en overige relevante stukken die uitgaan van verlaging van de Strawinskylaan, vooralsnog als niet vastgesteld worden beschouwd. Zie Plankader Concept Startbesluit Strawinsky.