naar pag. 3

 

 

Graag wil ik naar aanleiding van uw reactie, die u tijdens de bijeenkomst van 18 juni jl. op de concept-Visie Noordzone heeft gegeven, nog kort terugkomen op een aantal inhoudelijke punten:
Divers programma Strawinskylaan
Zowel in het 3PO als in het overleg met uw vereniging is positief gereageerd op het gemeentelijk streven het programma in de strook ten noorden van de Strawinskylaan te mengen. Momenteel heeft de strook een monofunctioneel karakter door de in hoofdzaak aanwezige kantoorbebouwing. De gemeente blijft in de toekomstige planvorming functiemenging als uitgangspunt hanteren.
Strawinksylaan
Zowel in het overleg met uw vereniging als in de bespreking met het 3PO is kritiek geuit op een
mogelijke toekomstige verlaging van de Strawinskylaan. Vooral het ontstaan van een
gelijkvloerse kruising tussen het fiets- en autoverkeer ter hoogte van de Minervalaan stuit op
bezwaar. Door de bewoners wordt in dit geval fietsveiligheid geprefereerd boven een verbetering
van de sociale veiligheid, die op dit moment als gevolg van het aanwezige talud volgens de
gemeente niet optimaal is.
Een verlaging van de Strawinskylaan is o.a. nodig om de Irenegracht mogelijk te maken en de
gewenste programmatische mix te kunnen realiseren. De gemeente zal in de toekomst op basis
van haalbaarheidsstudies definitief beslissen over de verlaging van de Strawinskylaan.
Bouwhoogtes bebouwing Strawinskylaan
De bebouwing aan de noordzijde van de Strawinskylaan vormt de overgang in bouwhoogte tussen de Prinses Irenebuurt en de Zuidas. De gemiddelde hoogte wordt zorgvuldig afgestemd op schaduwwerking op de omgeving en zichtbeperking vanuit de aanliggende bebouwing, De eventuele hoogteaccenten komen op strategische plekken waar de omgeving er zo min mogelijk last van ondervindt. Voorgesteld wordt om de bouwhoogte van gemiddeld 20 meter aan de zijde van de Irenestraat (dezelfde hoogte als de bouwblokken van Berlage aan het Zuideramstelkanaal) op te laten lopen tot gemiddeld 30 meter, aangevuld met enkele hoogteaccenten tot maximaal 60 meter aan de zijde van de Strawinskylaan. De gemeente begrijpt dat zorgvuldigheid ten aanzien van de te realiseren bouwhoogtes in relatie tot de omgeving van essentieel belang is.
Prinses Irenegracht
Het gemeentelijke plan om een gracht aan te leggen langs de Prinses Irenestraat is vooral van milieukundige en ruimtelijke aard. Een milieukundig argument is de behoefte aan een vergroting van de waterberging in de Zuidas. Er zijn ook ruimtelijke argumenten. Het profiel van de Prinses Irenestraat wordt met de komst van de gracht vergroot, waarmee de afstand tussen mogelijke toekomstige bebouwing aan de noordzijde van de Strawinskylaan en de Irenebuurt wordt verruimd. Daarnaast begeleidt de gracht de doorgaande oostwestgerichte fiets- en wandelroute die vanaf de Amstel/Zorgvlied naar de Schinkel/Olympisch Stadion loopt. Bovendien draagt de gracht volgens de gemeente bij aan een vergroting van de reeds aanwezig hoge kwaliteit van de buurt. De gracht is niet bedoeld voor toeristische doeleinden, m.a.w. de bereikbaarheid van de gracht voor rondvaartboten is geen doel op zich.
De Vijfhoek
De Vijfhoek heeft momenteel in de Prinses Irenebuurt een belangrijke functie als openbare ruimte. De gemeente streeft naar behoud van de huidige functie van de Vijfhoek en als zodanig op te nemen in de plannen voor de Zuidas.