Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg              terug naar actueel

                                     Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam

                                                   www.geocities.com/irenebuurt

 

Aan de heer R.Stijkel

Projectmanager Kerngebied Noord

Projectmanagementbureau

i.o.v. Projectbureau Amsterdam Zuidas

Postbus 1269

1000 BG Amsterdam

                                                                                     Amsterdam, 26 november 2003

 

Betreft: Visie Noordzone

 

Geachte heer Stijkel,

 

Wij willen u bedanken voor uw brief van 10 oktober jongstleden over de gemeentelijke visie op de ontwikkeling van de Noordzone van de Zuidas. Wij stellen het zeer op prijs dat u de plannen in een bijeenkomst met ons bestuur heeft willen toelichten en dat u op een aantal aan de orde gekomen aspecten in deze brief nader ingaat. Zoals u van ons gewend bent willen wij niettemin hierbij op een aantal punten uit uw brief kritisch reageren.

 

Masterplan, uitgangspunten, besturen met plaatjes?

U laat ons weten dat de gemeenteraad van Amsterdam met het vaststellen van het Masterplan Zuidas in 1998 als onderdeel van de plannen besloten zou hebben tot intensivering van de Noordzone. Wij vinden dit een onjuiste voorstelling van zaken, waarmee niet alleen bewoners, maar ook gemeenteraadsleden op het verkeerde been worden gezet. Zij hebben hier nog helemaal geen besluit over genomen. Pas in 2003 werd voor zover ons bekend het begrip Noordzone geïntroduceerd. In het Masterplan behoort een groot deel van de Fred.Roeskestraat niet tot het Zuidasgebied. In het stedenbouwkundig programma van eisen voor het Zuidplein van mei 1998 kent de strook tussen de Strawinskylaan en de Prinses Irenestraat op een plaatje beperkte opties tot uitbreiding.

Bij de vaststelling van het uitvoeringsbesluit Zuidplein van november 1998 en later het bestemmingsplan Zuidplein in 1999 wordt deze strook buiten de plannen gelaten, in het bijzonder wegens het verzet uit onze buurt tegen aantasting van het speelveld en verlaging van de Strawinskylaan. In de concept Stedenbouwkundige Visie Zuidas van maart 1999 wordt op een plaatje 'Vogelvlucht Zuidas: de nieuwe stad', hoewel nu sprake is van een verdubbeling van het kantoorprogramma, deze strook als de huidige laagbouw weergegeven en de noordzijde van de Fred.Roeskestraat valt nog steeds buiten het plan. In de Visie Zuidas van maart 2001 verschijnen op de plaatjes schuine strepen bij bedoelde strook en noordzijde, waarmee aangeduid wordt dat het nu om 'studiegebied' gaat, zonder enige nadere toelichting in de tekst. In februari 2002 vragen wij bij een lijsttrekkersdebat over de Zuidas voorafgaand aan de verkiezingen voor de gemeenteraad aan wethouder Stadig of hij ons kan vertellen wat de uitgangspunten voor deze studie zijn. Hij antwoordt dat hij dat niet weet. Hoe moeten wij het dan wel weten?

 

 

 

Uitgangspunten, structuurplanplaatje, salamitactiek

Een uitgangspunt dat de gemeenteraad in 1998, pagina 4371, gemeenteblad nr. 761, wèl heeft vastgesteld ten aanzien van onze buurt is dat 'Het karakter van de woonwijk blijft gehandhaafd'. Niettemin verdwijnt- zonder enige toelichting- op de toetsingskaart bij het concept-ontwerpstructuurplan onze buurt geheel in het paars van 'grootstedelijk kerngebied'. Wij hebben, evenals stadsdeel ZuiderAmstel, met een zienswijze en nadien via gemeenteraadsleden hier bezwaar tegen gemaakt.Wij verzandden in een mistig traject van wethouderlijke en ambtelijke toezeggingen buiten de formele vergadering om dat dit veranderd zal worden naar het door ons gewenste roze. Deze toezegging is niet waargemaakt: in de kaart zoals deze nu bij de provincie is aangeboden ter afhandeling staat een roze vlek omgeven door een paars hoefijzer. Wij zullen alsnog Provinciale Staten vragen dit bij motie te wijzigen.

In de nota van beantwoording van oktober 2002 bij het structuurplan staat nog dat er vooralsnog geen plannen zijn voor toevoeging van programma aan de Prinses Irenestraat. Dit antwoord is dus nu al voordat de provincie heeft ingestemd met het structuurplan door de plannen voor de Noordzone achterhaald.

U heeft ons in het overleg van 18 juni 2003 laten weten dat de plannen voor de Noordzone, indien de gemeenteraad daar als onderdeel van de Visie 2004 mee accoord zou gaan, zullen worden uitgewerkt in evenzovele afzonderlijke bestemmingsplannen, postzegelplannen dus, al naar gelang een stukje aan de beurt is (of er een geïnteresseerde projectontwikkelaar gevonden is betekent dit waarschijnlijk). Uit een recent planningsoverzicht van projectbureau Zuidas maken wij op dat er sprake is van tenminste vijf afzonderlijke bestemmingsplannen. Een dergelijke gang van zaken is nu een schoolvoorbeeld van wat wij een salamitactiek vinden. Op de schaal van een structuurplan of een Zuidas Visie is de Noordzone te klein om er een aparte discussie van de gemeenteraad aan te wijden. Als wij naar uitgangspunten vragen op schrift of mondeling krijgen wij geen antwoord. Aan u als projectleider worden wel uitgangspunten meegegeven die noch ons, noch gemeenteraadsleden ooit onder ogen zijn geweest. Vervolgens worden er met projectontwikkelaars privaatrechtelijke afspraken gemaakt waaraan evenmin gemeenteraadsleden of burgers te pas komen. En dan wordt één en ander afgekaart met een formele bestemmingsplanprocedure per mini-deelgebied, waarbij bezwaren worden afgewimpeld omdat er maar een relatief klein beetje verergert van wat al tamelijk erg is.

 

Concept-Visie Noordzone en concept-Visie 2004

Wij willen als vereniging van direct belanghebbende buurtbewoners graag  geconsulteerd worden over de concept-Visie 2004, zodra deze gereed is. Wij verwijzen naar ons nimmer tot tevredenheid afgehandelde raadsadres van oktober 2000 voor onze argumenten om niet deel te nemen aan het 3PO. Wij worden graag op de hoogte gehouden van uw overleg met school- en kerkbesturen en bedrijven in onze buurt.

 

Inhoudelijke punten

Zoals u correct heeft weergegeven zijn wij uw medestander bij plannen om de strook tussen Strawinskylaan en Prinses Irenestraat zo mogelijk een gemengde bestemming te geven, met bij voorkeur woningen. Wij vinden dit vooral van belang omdat wij verwachten dat dit bijdraagt aan verhoging van de sociale veiligheid in het gebied tussen onze buurt en het station. Daarbij gaat het vooral om het doorbreken van het patroon van overheersend gebruik in kantooruren en -dagen, een hele drukte, tegenover avonden en weekenden dat het daar niet prettig toeven is.

Menging hoeft in onze ogen echter nog niet met zich mee te brengen dat er hoog gebouwd wordt. Wij wijzen er nog maar eens op dat bij de goedkeuring uiteindelijk door de Raad van State van de bouw van het WTC de lage bebouwing in deze strook als overgang naar onze buurt een expliciete rol speelde. Wij zien niet in waarom, nu er nog meer hoogbouw staat, dit zou legitimeren dat er wel weer meer bij kan, integendeel. Onze bezwaren tegen verlaging van de Strawinskylaan achten wijzelf niet in strijd met onze wens tot sociale veiligheid. Dit omdat wij denken dat de veiligheid niet van voorbijflitsende auto's moet komen, maar van langzaam verkeer.

Voor het overige onthouden wij ons op dit moment van commentaar en wachten wij met belangstelling uw nadere presentatie van de plannen in de concept-Visie 2004 af.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

J.Shaya,                                                                      J.D.M. Meurs

voorzitter