Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg
                                                     Henriette Bosmansstraat 53, 1077 XG  Amsterdam
                                                            Postbank 4459928 / www.irenebuurt.nl
                                                                      
                                                                                                                         december 2008

Geachte buurtbewoner(s),                                   
                                      
De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg (VBP) is de vereniging van buurtbewoners die zich inzet voor behoud en verbetering van het leefklimaat in de buurt begrensd door het Beatrixpark, het Zuideramstelkanaal, de Dirk Schäferstraat en de Strawinskylaan. De VBP is alert op de gevolgen van de grootschalige kantoorontwikkeling in de buurt en spant zich in het bijzondere woonklimaat te behouden. Via dit stencil en www.irenebuurt.nl krijgt u steeds de laatste informatie. 

Insturen inspraak reactie op concept Startbesluit Strawinsky
Het bestuur roept alle bewoners op een inspraak reactie aan het stadsdeelbestuur te sturen over het concept Startbesluit Strawinsky. Deze plannen zijn een grote bedreiging voor de kwaliteit van onze buurt, zie www.irenebuurt.nl.
Na de mondelinge inspraak op 27 november jl. is het nu tijd voor de schriftelijke inspraak. Het staat iedereen vrij een eigen reactie in te sturen, maar om het u makkelijk te maken hebben we een reactie voor u opgesteld op de achterzijde van dit stencil. Die hoeft u alleen maar af te knippen, de datum in te vullen en voorzien van een postzegel op te sturen naar het adres op pagina 3. Doet u dit s.v.p wel vóór 24 december 2008? Dat is de uiterlijke datum dat de reacties bij het bureau Zuidas binnen moeten zijn. U kunt uw reactie ook mailen aan: ehk@zuidas.nl

Oproep van de Fietsersbond
Op 10 december is de Fietsersbond gestart met een petitie. Zij heeft die dag in de tunnel van het Beatrixpark naar het WTC onder de Beethovenstraat gestaan. De Fietsersbond laat met deze actie zien hoezeer fietsers deze, en alle andere tunnels in de Zuidas waarderen. De eerste handtekening werd gezet rond 7:30 bij het begin van de ochtendspits. De hele dag kon iedereen onder het genot van een kop koffie ter plekke tekenen. Deze eerste dag leverde al ruim 1500 handtekeningen op! Daarna (en ook nu nog) kan getekend worden via  www.fietsersbond.nl/amsterdam

Nieuwjaarsborrel op 20 januari 2009
Graag nodigt het bestuur u uit voor de inmiddels traditionele nieuwjaarsborrel op dinsdag 20 januari 2009, van 19.30 tot ca 21.30 uur. Locatie: Sushi Time, ingang ‘oude’ WTC, roltrap op en dan linksaf. Consumpties - zoals altijd - voor eigen rekening.
Wij hopen u allemaal te treffen op de 20e januari.

Dirty Dutch 2008
In de nacht van zaterdag 20 december 2008 vanaf 21.00 uur tot zondag 21 december 2008 om 07.00 uur in Amsterdam RAI zal het dance-event Dirty Dutch gehouden worden. Er worden maximaal 20.000 bezoekers verwacht. Hoewel de Vereniging in haar zienswijze gepleit heeft om in alle zalen 115 dB(c) aan te houden, is toch besloten om in de Parkhal 118 dB(c) toe te staan, hetgeen bij de vorige dancefeesten tot geluidsoverlast voor onze buurt heeft geleid.
Het klachtennummer gedurende het dancefeest is: 020-55 13 456.
Eventuele klachten na afloop kunt doorgeven aan dmb@amsterdam.nl.

Parkeren
Inmiddels heeft de Hoge Raad besloten dat deze zaak toch behandeld moet worden door de belastingrechter. Zodra er meer bekend is, zullen we u informeren.

Contributie 2008
De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg is een vereniging van buurtbewoners en zet zich in voor behoud en verbetering van het leefklimaat in de buurt begrensd door het Beatrixpark, het Zuideramstelkanaal, de Dirk Schäferstraat en de Strawinskylaan.
De Vereniging is alert op de gevolgen van de grootschalige kantoorontwikkeling in de buurt en spant zich in het bijzondere woonklimaat te behouden.
Via stencils en via www.irenebuurt.nl krijgt u informatie over de laatste ontwikkelingen in de buurt. 
De Vereniging kan haar werk alleen goed doen met uw steun, want actievoeren kost veel geld. De buurt telt ruim 700 woningen. De Vereniging telt circa 400 trouwe leden plus een aantal incidentele betalers. Bij het nakijken van de administratie is opgevallen dat circa 100 leden dit jaar hun bijdrage van minimaal € 15, - nog niet hebben voldaan.
Het bestuur doet een dringend beroep op die bewoners en die leden hun contributie over 2008 van minimaal 15, - alsnog te voldoen op postgiro 4459928.

Afvalcontainers
Helaas wordt er regelmatig afval naast de vuil- papier- en glascontainers geplaatst. Hierbij een vriendelijk, doch dringend verzoek om dit niet te doen, omdat het bijdraagt aan verloedering van onze mooie buurt. U kunt uw grofvuil elke donderdag vanaf 06.00 uur op de stoep zetten. Dan haalt de reinigingsdienst van het stadsdeel dit op. Laten we niet-bewoners die van onze containers gebruik maken daar ook op wijzen. Laten we met elkaar onze buurt opgeruimd en schoon houden!

______________________________________________________________________

Aan Zuidas Amsterdam
t.a.v. Eva van den Heerik
Postbus 79092
1070 NC Amsterdam

Betreft: reactie t.a.v. Startbesluit Strawinsky

Amsterdam,      december 2008

Geachte mevrouw,

Graag maak ik gebruik van de uitnodiging in uw brief van 13 november jl. om schriftelijk te reageren op de inhoud van het Startbesluit voor het gebied Strawinsky.
Ik ben tegen de verlaging van de Strawinskylaan en de daarmee samenhangende opheffing van de onderdoorgangen en fietspaden in het gebied en de grootschalige bebouwing eromheen om de volgende redenen:

  1. De afbraak van de zes onderdoorgangen vergroot de verkeersonveiligheid van schoolkinderen, fietsers en voetgangers in hoge mate.
  2. De voorgenomen afgraving van de Strawinskylaan is in strijd met de schriftelijke toezegging van het Stadsdeelbestuur dat dit alleen mag indien de bufferfunctie hiervan wordt vervangen door een andere buffer. Het is echter hoogst onzeker dat zo’n andere buffer (bijv. in de vorm van een waterberging) er daadwerkelijk komt en als dat toch mocht gebeuren dan pas over een jaar of tien.
  3. Schaduwwerking en zichthinder van hoge gebouwen verslechteren het woon- en leefklimaat van omwonenden zeer aanzienlijk.
  4. De kaalslag van bomen en groen in mijn woonomgeving moet eens ophouden.
  5. Zonder uitzicht op voldoende compensatie verdwijnen er vele honderden fietsenstallingplaatsen.
  6. Er is onvoldoende bescherming tegen de te verwachten, enorme bouwoverlast gedurende wel 10 jaar.
  7. Het uitstel van de verbetering van de kritische waterhuishouding tot na afloop van het project is onverantwoord.
  8. Een onaanvaardbare, verdere toename van de parkeer- en verkeersdruk in de aangrenzende woonbuurt door het verdwijnen van de bufferfunctie van de Strawinskylaan en de opheffing van ca 400 parkeerplaatsen aan de Irenestraat.
  9. Aantasting van het speel- en voetbalveldje en het verlies van de recreatieve functie voor werkenden in de Zuidas en omwonenden.
  10. Een nagenoeg aaneengesloten wand van massale gebouwen van 18½ m tot 42 m hoog met nog hogere accenten aan de zijkanten vormt geen geleidelijke overgang tussen de ruime en open laagbouw van de Irenebuurt en de rest van de Zuidas.

De verhoogde Strawinskylaan zorgt voor een veilige scheiding van verkeersstromen en voor een ruimtelijke scheiding tussen bebouwing (Rood) en Groen alsmede tussen Hoog- en Laagbouw.

Hoogachtend,

Naam en adres:

Datum: