Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg

                                            OPROEP + UITNODIGING

Voor de jaarvergadering 2010 op donderdag 25 maart 2010 van 20.00 uur tot ca 21.30 uur
in de kerkzaal van de Thomaskerk, Prinses Irenestraat

                                                                                                     Amsterdam, februari 2010
Geachte bewoners,

Zie voor een beknopte toelichting de achterzijde van deze brief.
U ontvangt half maart een stencil met een uitgebreidere toelichting op deze agenda en het verslag van vorig jaar.

1. Opening, ingekomen en uitgegane stukken
2. Notulen jaarvergadering 2009
3. Jaarcijfers 2009
4. Begroting 2010 en contributie 2010 (z.o.z)
5. Bestuurssamenstelling
6. Parkeren
7. Mondeling verslag diverse activiteiten van het bestuur
8. Kennismaking met de nieuwe buurtregisseur Margriet de Vries
9. Rondvraag en sluiting.

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid straat en buurtbewoners te ontmoeten. In de hoop alle buurtbewoners op de 25e maart te zien.
Willen buurtbewoners die bijvoorbeeld slecht ter been zijn en graag opgehaald willen worden dit aan het bestuur melden, dan zorgen wij dat u wordt opgehaald en thuisgebracht.

Namens het bestuur, Jacqueline Shaya, voorzitter

K O R T E  T O E L I C H T I N G op de agenda voor 25 maart 2010

Parkeren
Na een jarenlange procedure heeft het Gerechtshof Amsterdam op 17 september 2009 besloten dat onze bezwaren tegen het besluit tot invoering van betaald parkeren in de Prinses Irenebuurt inderdaad niet ontvankelijk zijn, omdat het hierbij in feite gaat om een belastingmaatregel. Daarom werd ons beroep tegen dit besluit ongegrond verklaard. Maar dit betekent nog niet dat hiermee het bestaande systeem van belanghebbende parkeren automatisch van de baan is, want het afschaffen hiervan stoelt op een ander gemeentelijk besluit, waartegen wij indertijd eveneens bezwaar hebben gemaakt. De gemeente heeft dit bezwaar echter nog niet in behandeling genomen Tijdens de vergadering is er gelegenheid hier verder op in te gaan.
Contributie 2010
De jaarlijkse contributie is € 15, - per huishouden. Voorgesteld zal worden de hoogte van de contributie te handhaven op dit bedrag en een beroep te doen op extra donaties voor specifieke onderwerpen, zoals het parkeren. Het bestuur doet een beroep op alle buurtbewoners lid te worden. Niet-leden hebben tenslotte ook profijt van de inspanningen van de Vereniging voor de buurt.
Bestuurssamenstelling
Sjef Peeraer is afgelopen jaar helaas afgetreden als bestuurslid. Tijdens de verandering wordt bekend gemaakt of Antonio dos Santos, die het afgelopen jaar als kandidaat bestuurslid met het bestuur heeft meegelopen, zal toetreden tot het bestuur. Een verdere toelichting volgt ter vergadering.
E-mail bestand
Het bestuur wil de bewoners ook graag digitaal kunnen informeren. Daarom worden de bewoners die dat willen gevraagd hun e-mail adres op te geven.