Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg
                                                     Henriette Bosmansstraat 53, 1077 XG  Amsterdam
                                                            Postbank 4459928 / www.irenebuurt.nl
                                                                      
                                                                                                                         november 2008

Geachte buurtbewoner(s),
                                               
De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg is de vereniging van buurtbewoners die zich inzet voor behoud en verbetering van het leefklimaat in de buurt begrensd door het Beatrixpark, het Zuideramstelkanaal, de Dirk Schäferstraat en de Strawinskylaan.
De Vereniging is alert op de gevolgen van de grootschalige kantoorontwikkeling in de buurt en spant zich in het bijzondere woonklimaat te behouden. In dit stencil en via www.irenebuurt.nl krijgt u informatie over de laatste ontwikkelingen in de buurt.

                                                                                 OPROEP

                                  Inspraak concept Startbesluit Strawinsky op 27 november om 19.00 uur

Op donderdagavond 27 november 2008 om 19.00 uur, vindt in de Thomaskerk aan de Prinses Irenestraat een inspraakavond plaats over het concept Startbesluit Strawinsky.

Het bestuur roept u op om allen naar deze bijeenkomst te komen gezien de grote bedreiging van de kwaliteit van onze woonbuurt door de voorgestelde plannen.

Heel kort samengevat wordt voorgesteld ca 105.000 m2 meer te bebouwen (een uitbreiding van de huidige 247.000 m2 naar 351.500 m2!!).  Wat dat betekent voor het bebouwingsprofiel en het schaduweffect voor de Irenebuurt laat zich raden. Verder wordt voorgesteld om een gracht aan te leggen in de Prinses Irenestraat en om de Strawinskylaan te verlagen. Dit laatste is nodig om die gracht te kunnen aanleggen en helpt om meer bebouwing te kunnen realiseren.

De discussie over de eventuele verlaging van de Strawinskylaan speelt al circa 10 jaar.
Na heftige protesten van bewoners, scholen en Fietsersbond is tot nu toe steeds besloten dat de Strawinskylaan hoog moet blijven.
De verhoogde Strawinskylaan zorgt namelijk voor scheiding van verkeersstromen en ruimtelijke scheiding tussen Rood en Groen en tussen hoog- en laagbouw.
De verhoogde Strawinskylaan vormt nu een natuurlijke barrière tussen hoogbouw, ten zuiden en laagbouw, ten noorden. Het verhoogde gedeelte van de Beethovenstraat vormt een nuttige afscheiding en is een welkome overgang tussen het groene, parkachtige Beethovenkavel en het versteende WTC-gebied. De zes onderdoorgangen garanderen kruisingsvrij fiets-, en voetgangersverkeer in een steeds verkeers-intensiever wordend gebied dat daardoor goed toegankelijk blijft, waardoor ongewenst autoverkeer wordt beperkt. Zie voor meer informatie de website www.irenebuurt.nl.

Het bestuur heeft op uitnodiging van het projectbureau Zuidas samen met enkele buurtbewoners deelgenomen aan de klankbordgroep “Strawinsky” ter voorbereiding van deze startnotitie.

Geconstateerd moet worden dat er van de inbreng van de bewoners zo goed als niets is terug te vinden in het besluit dat nu voorligt en dat wederom dreigt dat de Strawinskylaan wordt verlaagd.
                                   
                                                              Komt dus allen op de 27e                                                                      

Contributie 2008
De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg is een vereniging van buurtbewoners en zet zich in voor behoud en verbetering van het leefklimaat in de buurt begrensd door het Beatrixpark, het Zuideramstelkanaal, de Dirk Schäferstraat en de Strawinskylaan.
De Vereniging is alert op de gevolgen van de grootschalige kantoorontwikkeling in de buurt en spant zich in het bijzondere woonklimaat te behouden.
Via stencils en via www.irenebuurt.nl krijgt u informatie over de laatste ontwikkelingen in de buurt. 

De Vereniging kan haar werk alleen goed doen met uw steun.

De buurt telt ruim 700 woningen. De Verenging tel circa 400 trouwe leden plus een aantal incidentele betalers. Bij het nakijken van de administratie is opgevallen dat circa 100 leden dit jaar hun bijdrage van minimaal € 15, - nog niet hebben voldaan.

Het bestuur doet een dringend beroep op die bewoners en die leden hun contributie over 2008 van minimaal 15, - alsnog te voldoen op postgiro 4459928.

Bomen Beatrixpark
De Vrienden van het Beatrixpark, de Bomenstichting en de VBP hebben getracht de kapplannen voor 226 bomen in het Beatrixpark tegen te houden. Bij de rechtbank waren verzoeken om voorlopige voorziening ingediend om te voorkomen dat de bomen hangende de bezwaarprocedure tegen de kapvergunning zouden worden gekapt. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft de verzoeken om een voorlopige voorziening op 4 november echter afgewezen, omdat de rechter verwacht dat de kapvergunning in bezwaar zal standhouden.

Parkeren
Zoals op de ledenvergadering op 29 mei jl. gemeld heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten dat de bestuursrechter in deze zaak niet bevoegd is omdat het hier gaat om een fiscale aangelegenheid. De zaak is doorverwezen naar de Belastingkamer van het hof, die verklaard heeft zich ook niet bevoegd te vinden en die de zaak bij de Hoge Raad heeft neergelegd. De Hoge Raad moet nu bepalen wie deze zaak nu eigenlijk moet behandelen. Daar is het wachten op. De Gemeenteraad van de Centrale Stad heeft intussen op 29 oktober jl. de Parkeerverordening 2009 en de Parkeerbelastingverordening 2009 vastgesteld en de oude verordeningen ingetrokken. In onderzoek is wat deze besluiten betekenen voor ons systeem van belanghebbenden parkeren.

CitizenM hotel
De VVE’s van de omliggende flatverenigingen zijn met de deelraad en het hotel in bespreking over een convenant om eventuele overlast te beperken. VVe’s of bewoners die geen deel uitmaken van een VVE, die mee willen doen zijn welkom. Aanmelden s.v.p bij de voorzitter van de VVE van de Pentaflat, dhr. R. Hamelynck: rhamelyn@xs4all.nl

Zuidas reclame
De Vereniging heeft meegewerkt aan het formuleren van beleid voor (het inperken van) reclame-uitingen op de Zuidas. Dit beleid is in 2006 vastgesteld (Algemene Plaatselijke Verordening en de welstandsnota van Zuideramstel). In de praktijk echter blijken de criteria (zoals o.a. ingetogen chic) niet gehanteerd bij de vergunningverlening. Hiertegen heeft de Vereniging zich verzet. In het geval van AkzoNobel is zelfs een voorlopige voorziening gevraagd, welke helaas is afgewezen. Inmiddels heeft het stadsdeelbestuur zelf ook geconcludeerd dat het vergunningen verleent op oneigenlijke gronden. Het heeft aan B&W en de stadsdeelraad medegedeeld hier van (de supervisor Zuidas en) de centrale stad een nieuw advies over te willen ontvangen. Zie voor meer informatie de website van de VBP: www.irenebuurt.nl