Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg
                      Henriette Bosmansstraat 53, 1077 XG  Amsterdam
                              Postbank 4459928 / www.irenebuurt.nl
                                                                      
           
                                    OPROEP  +  UITNODIGING           

      Voor de jaarvergadering 2008 op donderdag 29 mei om 20.00 uur
                in de kerkzaal van de Thomaskerk, Prinses Irenestraat

 Met om 21.00 uur een presentatie van Gijs Goosen projectmanager Strawinsky
              over de herontwikkeling van de Strawinskylaan en omgeving
                ! zie ook achterzijde voor informatieavond WTC 23 april!     

 

                                                                                         Amsterdam,  april 2008
Geachte bewoners,

U ontvangt begin mei een regulier stencil met een uitgebreide toelichting op deze agenda.
Zie voor een korte toelichting de achterkant van dit stencil.

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 2007
 4. Jaarcijfers 2007
  1. Mondelinge toelichting door het bestuur en de kascommissie
  2. Goedkeuring jaarrekening en beleid en decharge bestuur over 2007
  3. Benoeming kascommissie t.b.v. rekening 2008
 5. Begroting 2008
  1. Contributie 2008
  2. De begroting is ter vergadering beschikbaar en dient vastgesteld te worden.
 6. Bestuurssamenstelling
  1. Benoeming van één nieuw bestuurslid. Door het aftreden van Lieneke Meurs is er een vacature. Kandidaten kunnen door twee of meer leden van de Vereniging (art. 10 sub 2 statuten) tot de 3e werkdag voor de jaarvergadering worden voorgedragen
 7. Parkeren
 8. Het voetbaltoernooi op 31 augustus van 14.00 tot 16.00 uur, met aansluitend de buurtborrel
 9. Mondeling verslag diverse activiteiten van het bestuur
 10. Rondvraag en sluiting (ca 21.00 uur).

    11. Presentatie Gijs Goosen over de herontwikkeling Strawinskylaan en omgeving

Na afloop om ca 22.00 uur is er gelegenheid tot een drankje

                                                          Namens het bestuur,  Jacqueline Shaya, voorzitter                                                                  

KORTE TOELICHTING
Oproep nieuw bestuurslid

Lieneke Meurs heeft aangekondigd na vele jaren haar grote inzet voor de Vereniging te willen beëindigen. Ook Tjeerd Eernstman heeft aangekondigd met een jaar te willen vertrekken.
Dat betekent een grote aderlating en verandering voor de - werkwijze van de - Vereniging.
Hun inzet en tijd zal niet te evenaren zijn.

Samen met één of twee nieuwe bestuursleden wil het huidige bestuur zich daarom graag beraden over haar toekomst, haar prioriteiten en de wegen die kunnen leiden tot realisatie van concreet omschreven doelstellingen. Zie ook de visie en de missie van de Vereniging op de website.

Oproep bijwonen informatiebijeenkomst Startnotitie herontwikkeling Strawinsky

Op woensdag 23 april organiseert Zuidas Amsterdam een informatieavond voor bewoners en gebruikers over het deelgebied Strawinsky: in het WTC Place du Tertre zaal 11, start inloop 19.00 uur, presentatie 20.00 uur, einde 21.30 uur

                                     KOMT ALLEN!!!

Op de jaarvergadering van de vereniging zal de projectmanager van deze ontwikkeling, Gijs Goosen, een presentatie hierover houden, waarbij meer specifiek op de gevolgen voor onze buurt kan worden ingegaan.

U heeft dus tweemaal de gelegenheid u te informeren over deze ingrijpende plannen.
De tekst van de startnotitie vindt u onder ‘actueel’ op onze website www.irenebuurt.nl

Voetballen op 31 augustus

Op zondag 31 augustus 2008 zal weer het jaarlijkse buurtvoetbal toernooi worden gehouden op het voetbalveld aan het einde van de Minervalaan.
De wedstrijden beginnen om 14.00 uur en duren tot 16.00 uur.
De ervaring is dat de leukste wedstrijden die tussen ouders en kinderen zijn.  Dus iedereen wordt verzocht sportschoenen aan te doen.

Natuurlijk is iedereen uit de buurt is van harte welkom als was het alleen maar voor de gezelligheid of om de voetballers aan te moedigen.
Aansluitend, om circa 16.00 uur, begint de buurtborrel, waarbij we willen vragen of u zelf een hapje en een drankje wilt meebrengen. Als er buurtbewoners zijn met een partytent dan vernemen wij dat graag.
Voor vragen of suggesties kunt u terecht bij Jelle Keij: jelle@keij.nl of 06 2500 7878.