Convenant
VERBINDING TUSSEN BUURT EN HOTEL                                              Download als pdf

Ondergetekenden:

 1. Stadsdeel Zuideramstel, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer D.B. Adema; hierna te noemen: “Het stadsdeel”;
 2. CitizenM hotel, vertegenwoordigd door haar directeur, de heer M. Levie; hierna te noemen: “Het Hotel”;
 3. Protestantse Kerk Amsterdam (Thomaskerk), vertegenwoordigd door haar Kerkrentmeesters, de heren J. Timmerman en F.J. Faber; hierna te noemen: “De Thomaskerk”;
 4. De Verenigingen van Eigenaars vermeld op bijlage 1 van dit convenant, vertegenwoordigd door hun voorzitters, en in naam van hen door de heer
  R. Hamelynck, hierna te noemen: “De VVE’s”;
 5. Individuele eigenaren van woningen gelegen in de buurt van Het Hotel vermeld op bijlage 2 bij dit convenant, vertegenwoordigd door de heer R. Hamelynck; hierna te noemen: “De Overige Bewoners”;
 6. De Vereniging Beethovenstraat Parnassusweg, vertegenwoordigd door haar voorzitter mevrouw Jacqueline Shaya, hierna te noemen: “De Vereniging”;
 7. Ondergetekenden groep 4 en 5 samen te noemen: “De Bewoners”.

Overwegende:

 1. De Bewoners zijn ongerust over de komst van een hotel in hun buurt omdat zij vrezen dat daardoor de kwaliteit van hun wooncomfort op verschillende wijzen zou kunnen worden aangetast.
 2. De Thomaskerk heeft zich zorgen gemaakt over de opheffing van 21 parkeerplaatsen als direct gevolg van de positionering van het hotel; parkeerplaatsen die niet alleen op zondag maar ook op werkdagen worden gebruikt door kerkgangers en bezoekers van allerlei bijeenkomsten, vergaderingen en cursussen in de kerk. Daarbij komt dat Het Hotel het zicht op de - fraaie architectuur van de - Thomaskerk aanmerkelijk inperkt.
 3. De Bewoners en De Thomaskerk hebben zich tegen de komst van het Hotel verzet, onder andere door het voeren van procedures tegen het stadsdeel dat bouwvergunningen aan Het Hotel heeft verstrekt.
 4. Het verzet heeft, gezien de uitspraken van de Rechtbank, tot op heden geen doel getroffen.
 5. Met het stadsdeel en Het Hotel hebben De Bewoners en De Thomaskerk geconstateerd dat verder verzet geen zin heeft. Deze partijen hebben besloten om afspraken te maken ten einde de mogelijke overlast  van het hotel en zijn/haar gebruikers zoveel als mogelijk te beperken.
 6. Het Hotel streeft naar een soepele, open relatie met De Bewoners en te voorkomen dat er problemen ontstaan. Het Hotel zal zich actief inspannen om aandachtspunten en klachten op te lossen en zal zich als ware partner opstellen.
 7. Het stadsdeel heeft De Bewoners en De Thomaskerk er tijdens de procedure en in de deelraad meerdere malen van verzekerd dat de gevreesde bezwaren zich niet zullen voordoen in de mate waarover De Bewoners en De Thomaskerk zich zorgen maken. Het stadsdeel heeft er ook belang bij dat de rust en het wooncomfort van haar inwoners niet onnodig worden verstoord.
 8. Partijen hebben de intentie uitgesproken zich ten opzichte van elkaar te gedragen als goede buren en te voorkomen dat zich problemen voordoen, respectievelijk direct maatregelen te nemen als dat wel gebeurt.
 9. De Bewoners hebben duidelijk gemaakt dat zij beperkte invloed hebben op hun leden en dat zij niet kunnen instaan voor gedragingen van hun leden in strijd met de intenties van dit convenant.
 10. Het hotel heeft duidelijk gemaakt dat zij beperkte invloed heeft op de hotelgasten en dat zij niet kunnen instaan voor gedragingen van de hotelgasten in strijd met de intenties van dit convenant.
 11. De inhoud van dit convenant beperkt op geen enkele manier de juridische of andere mogelijkheden van partijen om eventuele problemen aan te vatten. Partijen zullen te allen tijde eerst trachten de problemen via overleg op te lossen.

Komen overeen:

A. Algemeen

 1. Het Hotel, De Bewoners en De Thomaskerk zullen zich ten opzichte van elkaar gedragen als goede buren en open communiceren over problemen welke zich onverhoopt zouden kunnen voordoen.
 2. Het Hotel, De Bewoners en De Thomaskerk zullen zich er op richten op korte termijn oplossingen te vinden voor mogelijke problemen.
 3. Het stadsdeel en De Vereniging zullen de samenwerking, gevraagd en ongevraagd met raad en daad ondersteunen en waar nodig hun invloed gebruiken om problemen op te lossen, zo nodig met inzet van hen ter beschikking staande middelen.

B. Het Hotel

 1. Het Hotel is het hele jaar 24 uur per dag open. Tussen 7.00 uur en 23.00 uur zal altijd management aanwezig zijn. In de nachturen zijn altijd minstens twee personeelsleden aanwezig en bereikbaar voor De Bewoners en/of hun afgevaardigden. Het hotelpersoneel kan de nodige maatregelen nemen. Indien en voorzover het om zaken gaat waarvoor zij geen verantwoordelijkheid hebben, kunnen zij het management van Het Hotel bereiken om maatregelen te laten nemen.
 2. Het hotel is (wettelijk) verplicht al haar gasten te registreren. Het Hotel zal de werking van de registratie doorlopend controleren.
 3. Het Hotel beschikt over een bescheiden restaurant en een bar. Deze zijn beoogd voor logerende hotelgasten.

C. Communicatie

 1. Partijen zullen met behulp van het internet een digitaal communicatieplatform inrichten waarmee de communicatie tussen partijen doorlopend kan worden gerealiseerd. De vorm van het platform is nader te bepalen op basis van technische mogelijkheden: keuze tussen website, logboek of enig ander digitaal medium.
 2. Voorshands wordt gekozen voor e-mail verkeer tussen specifieke groepen. De groepen bestaan uit de voorzitters van de verenigingen van eigenaren en hun vervangers, vertegenwoordigers van de Overige Bewoners, management van Het Hotel, vertegenwoordigers van het stadsdeel en de buurtregisseur. Toegang tot het platform hebben alle partijen, uitsluitend via hun vertegenwoordiger of diens plaatsvervanger. Ook de buurtregisseur heeft als politiefunctionaris toegang, zodat hij permanent op de hoogte is van eventuele problemen.
 3. Partijen gebruiken het platform voor het melden van verontrusting of van problemen en dreigende problemen. Het Hotel zal haar managers en dienstdoende personeelsleden instrueren om het platform “doorlopend” te volgen en onmiddellijk maatregelen nemen om in te grijpen als dat nodig is. Indien het een acuut probleem betreft kunnen partijen Het Hotel ook rechtstreeks bellen op een daarvoor openstaand telefoonnummer. Ook in de nacht is een telefoonnummer bereikbaar.
 4. De door Het Hotel genomen maatregelen worden direct gemeld op het platform, mede om te voorkomen dat dezelfde problemen meerdere malen worden gemeld. Indien partijen vinden dat Het Hotel niet adequaat heeft gereageerd kunnen zij de operationele managing director rechtstreeks benaderen.
 5. Periodiek, in eerste instantie per kwartaal, maar afhankelijk van de door ervaringen bepaalde behoefte, komen partijen bij elkaar om de ervaringen uit te wisselen en nadere afspraken te maken indien nodig. Elk van de partijen kan het initiatief nemen voor een bijeenkomst.
 6. Daarnaast is het ook op initiatief van een van de partijen mogelijk om ad hoc bijeenkomsten te organiseren met de meest betrokken partijen om dringende zaken te bespreken.
 7. Alle relevante afspraken worden gemeld op het platform.
 8. Partijen zullen zich niet publiekelijk uitlaten over eventuele problemen maar eerst proberen deze via de gekozen communicatiekanalen op te lossen. Als dat niet lukt, staat het partijen vrij om andere kanalen te benutten, zoveel mogelijk uitgaande van respect voor elkaars positie.
 9. De Bewoners zullen hun leden en belanghebbenden informeren over de in dit convenant gemaakte afspraken en hen verzoeken zich daaraan te conformeren.

D. Parkeren

 1. De Bewoners en de Thomaskerk zijn ongerust over de mogelijke parkeeroverlast. Het Hotel en het stadsdeel hebben steeds ontkend dat een noemenswaardig aantal gasten per auto naar het hotel zal komen. Als de praktijk anders uitwijst zal Het Hotel, voor zover binnen haar bevoegdheden, maatregelen treffen om eventuele overlast te voorkomen of te beperken.
 2. Het Hotel zal op haar gasten druk uitoefenen om hun auto te parkeren in de garage van het WTC aan de Strawinskylaan. Aan die gasten wordt een parkeerarrangement aangeboden.
 3. Het Hotel zal de gasten informeren dat parkeren in de Prinses Irenebuurt, met uitzondering van het betaald parkeren, is voorbehouden aan vergunninghouders.
 4. Leveranciers die laden en lossen mogen dat alleen doen op de daarvoor aangewezen locatie en binnen de aangegeven tijden van 9.00 uur tot 15.00 uur (uitzondering op deze regel is de bakker die rond 4.00 uur in de nacht zal afleveren). Parkeren en afleveren zal aan de Prinses Irenestraat kant geschieden om zoveel mogelijke overlast te voorkomen. Het Hotel zal een laad- en losplaats aanwijzen voor leveranciers. Daarbij wordt rekening gehouden met de spitsuren en de uren waarin ouders kinderen brengen en halen bij het in De Thomaskerk gevestigde kinderdagverblijf. De ouders brengen de kinderen tussen 08.00 u en 9.30 u en halen ze op tussen 16.30 u en 18.00 u

E. Gedrag gasten

 1. Het Hotel zal haar gasten schriftelijk informeren over het feit dat het hotel is gelegen in een woonwijk en zij zich daarom met begrip en respect voor die situatie moeten gedragen.
 2. Indien gasten in of in de directe omgeving buiten het hotel overlast bezorgen, zal Het Hotel onmiddellijk ingrijpen. Het Hotel is verantwoordelijk voor eventuele vervuiling die door de gasten wordt veroorzaakt in de directe omgeving van Het Hotel en zal deze acuut opruimen.
 3. Het Hotel zal, zover mogelijk en is toegestaan onder de wet, er op toezien dat er in en buiten het hotel geen handel in drugs plaats vindt. Het zal direct de politie inschakelen mocht dit voorkomen.

F. Geluid- en lichtoverlast

      1. De geluid producerende installaties voldoen aan de wettelijke eisen geldend voor deze specifieke situatie.
          Daarboven zal het Hotel zich inspannen, als geluidsklachten zich voordoen, om verdere optimalisering van de installaties te verzorgen.

G. Tuin

 1. Het Hotel zal met de Vereniging van Eigenaars Pentaflat een overeenkomst sluiten over het beheer en onderhoud van de tuin. Die overeenkomst zal zo veel mogelijk aansluiten op de huidige overeenkomst waarbij de inrichting en het onderhoud voor gemeenschappelijke rekening plaats vinden en de kosten naar rato van de oppervlakte worden gedeeld. Per jaar wordt gewerkt op basis van offertes tenzij door calamiteiten extra kosten worden gemaakt (in overleg op te lossen).
 2. Het herstel van het tuingedeelte dat eigendom is van Het Hotel zal geheel voor haar rekening komen
 3. De tuin is niet toegankelijk voor gasten noch voor personeel van Het Hotel, noch voor derden. (uitgezonderd voor schoonmaak werkzaamheden)

H. Het Stadsdeel

 1. De huidige voorzitter van het stadsdeel, de heer D.B. Adema, is de initiatiefnemer van dit convenant. Mede om die reden heeft hij zich persoonlijk verplicht er op toe te zien dat het convenant naar letter en geest door alle partijen wordt nagekomen. Deze verplichting zal ook gelden voor zijn  respectieve opvolger(s) als hij zelf defungeert.
 2. Indien zich misverstanden voordoen of conflicten dreigen, zal het stadsdeel alles in het werk stellen om deze situatie op te lossen en, indien dat onverhoopt geen oplossing biedt, eisen stellen en deze te handhaven voor zover dat binnen de mogelijkheden van het stadsdeel ligt.

Slot

Dit convenant is tot stand gekomen na een periode waarin partijen recht tegenover elkaar stonden en de (juridische) middelen gebruikten welke hen ten dienste stonden. Dit convenant maakt aan deze periode een eind en partijen gaan deze overeenkomst aan als goede buren die zich realiseren dat zij nog jarenlang buren zullen blijven. Het is aan Het Stadsdeel, dat een belangrijke verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om Het Hotel in deze woonbuurt toe te staan, de taak om deze vrede te bewaken

Getekend in Amsterdam, datum 25 april 2009

 

Stadsdeel  Zuideramstel                           CitizenM hotel                

 

 

De Thomaskerk                                        De Vereniging van Eigenaars  

 

 
    
De overige bewoners                               De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg