Bezoekadres
Weesperplein 4
Amsterdam

Postbus 922
1000 AX Amsterdam
Telefoon 020 551 38 88
Fax 020 620 10 16
www.dmb.amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam
Dienst Milieu en Bouwtoezicht


Sector Bouw- en Woningtoezicht

Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam

20ntwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
T.a.v. dhr. Ir. H.A. Lesmeister
Postbus 1104
1000 BC AMSTERDAM

ons kenmerk
Onderwerp
Adres
Behandeld door
Telefoonnummer

Bijlage
Datum
 
  

W15/0014 2008
Kapvergunning 
Deelgebied Beethoven, Zuidas (Beatrixpark)
B. Khemai
020-5206337
gewaarmerkte bescheiden
13 augustus 2008

Geachte heer Lesmeister,

Gezien de aanvraag, ingekomen op 8 juli 2008, waarop aanvulling is ontvangen op 11 augustus 2008, om vergunning voor het kappen van 226 bomen en het verplanten van 31 bomen in deelgebied Beethoven, Zuidas (Beatrixpark) gelegen aan de Beethovenstraat, Prinses Irenestraat en Ringweg A10 volgens bijgevoegde bescheiden,

Overwegende,

- dat de aanvraag betrekking heeft op 257 bomen als aangegeven op de bij deze beschikking behorende boomonderzoek- en rapportage, tekening plangebied Beethoven (bijlage 1, overzichtstekening), brief van 14 mei 2008, tekening plangebied Beethoven (bijlage 2, bestaande situatie), tekening plangebied Beethoven (bijlage 3, nieuwe situatie), de onderzoeksresultaten (bijlage 4), bomen - inventarisatielijst (bijlage 5), tekening plangebied Beethoven (kapaanvraag fase 1) en de brief van 7 juli 2008;
- dat de bomen niet gehandhaafd kunnen blijven in verband met het bouwrijp maken van dit deel van het gebied ten behoeve van nieuwbouw;
- dat in totaal uiteindelijk, t.b.v. het inrichten van het gebied, 577 bomen gekapt dan wel verplant zullen worden;
- dat het plangebied in 3 fasen is opgesplitst en het hier de 1e fase betreft;
- dat de onomkeerbaarheid van het kappen in relatie tot de bezwaarprocedure het opschorten van de inwerkingtreding van dit besluit rechtvaardigt,

Gelet op het bepaalde in art.2 lid 1, art.5 lid 1 van de kapverordening en art 10 t/m 12 van de Flora en Faunawet 1998;

Besluiten wij:

- kapvergunning te verlenen ten behoeve van de uitvoering van fase 1 voor het kappen van 226 bomen en het verplanten van 31 bomen overeenkomstig de bij dit besluit behorende gewaarmerkte boomonderzoek- en rapportage, nummer 1, tekening plangebied Beethoven (bijlage 1, overzichtstekening), nummer 2, brief van 14 mei 2008, nummer 3, tekening plangebied Beethoven (bijlage 2, bestaande situatie), nummer 4, tekening plangebied Beethoven (bijlage 3, nieuwe situatie), nummer 5, de onderzoeksresultaten (bijlage 4), nummer 6, bomen - inventarisatielijst (bijlage 5), nummer 7, tekening plangebied Beethoven (kapaanvraag fase 1), nummer 8 en de brief van 7 juli 2008, nummer 9;

Onder voorwaarde:
- dat het kappen van de 2 iepen, nummer 210 en nummer 265 B, door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd zal worden;
- dat er in het broedseizoen geen nesten van vogels mogen worden verstoord;
- dat de bomen genummerd 1 t/m 25, 25 E t/m 25 I, 25 K t/m 25 O, 25 Q t/m 25 S, 25 V, 26 t/m 60, 66, 105, 110 t/m 116, 118, 145 t/m 149, 155 t/m 159, 164,165, 183 t/m 191, 209 t/m 225, 231 t/m 245A, 254 t/m 263, 265 t/m 276, 294, 298 t/m 300, 357 t/m 359, 364, 367 t/m 392, 398 t/m 400, 402, 411,412, 467 t/m 489 en 533 op de situatietekening, medio het winterseizoen 2008 - 2009 gekapt zullen worden;
- dat de bomen genummerd 246 t/m 253, 360 t/m 363, 365, 366, 393 t/m 397, 534 t/m 545 op de situatietekening, medio september - oktober 2008 verplant zullen worden i.o.m. het stadsdeel ZuiderAmstel;
- dat er sprake is van nieuwe aanplant i.o.m. het stadsdeel ZuiderAmstel n.a.v. de herinrichtingsplannen voor dit gebied;

- dat het kappen/verplanten van de bomen dient plaats te vinden op werkdagen tussen 07.00 uur 's ochtends en 19.00 uur 's avonds om geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen en
- dat er in de periode van zes weken na bekendmaking van deze vergunning geen gebruik van de vergunning mag worden gemaakt:


Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Amsterdam,
de directeur van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht,
voor deze,

R. Zonneveld
Hoofd Vergunningen & Vastgoed

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Uitvoeringsvoorschriften

De uitvoering van het kapplan wordt begeleid door de behandelend ambtenaar, genoemd op bladzijde 1.
Minimaal 2 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden moet u zich met hem in verbinding stellen voor het maken van nadere afspraken met betrekking tot de uitvoering van het kapplan.

Deze afspraken betreffen in elk geval de volgende onderwerpen:
- de start van de werkzaamheden en
- het melden van de voltooiing van de werkzaamheden, waarna er een eindinspectie plaats zal vinden.


Zonder toestemming van of goedkeuring door bovengenoemde ambtenaar mogen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd.