Vereniging Beethovenstraat/ Parnassusweg
H. Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam
Postgiro 4459928 / www.irenebuurt.nl

                                                                                                                                      Amsterdam, februari 2005

Geachte buurtbewoner(s),

De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg is de vereniging van buurtbewoners die zich inzet voor behoud en verbetering van het leefklimaat in de buurt begrensd door het Beatrixpark, het Zuider Amstelkanaal, de Dirk Schäferstraat en de Strawinskylaan. De vereniging is alert op de gevolgen van de grootschalige kantoorontwikkeling in de buurt en spant zich in het bijzondere woonklimaat te behouden. Met dit stencil en via de website: www.irenebuurt.nl informeren wij u over de laatste ontwikkelingen in de buurt.

Agenda voor de jaarvergadering 2005 op dinsdag 1 maart in de kerkzaal van de Thomaskerk, Prinses Irenestraat. De vergadering begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen jaarvergadering 2004. Deze staan aan de binnenkant van dit stencil (niet opgenomen)

4. Jaarcijfers 2004 (deze worden ter vergadering uitgereikt)

a. Mondelinge toelichting door het bestuur en de kascommissie
b. Goedkeuring jaarrekening
c. Beleid en décharge bestuur over 2004
d. Benoeming kascommissie t.b.v. rekening 2005. Conform artikel 14 lid 3 sub b van de statuten dienen de heren Estourgie en Woudstra af te treden. Zij zijn niet herkiesbaar. De heren S. Follender Grossfeld en B. Ebbinge hebben zich bereid verklaard om in de kascommissie 2005 zitting te nemen
Gevraagd wordt in te stemmen met hun benoeming

5. Begroting 2005

a. Contributie 2005: de contributie voor onze Verenging bedraagt € 15, - per jaar
Een hogere bijdrage dan de minimale contributie blijft altijd welkom
b. De begroting is ter vergadering beschikbaar en dient vastgesteld te worden

6. Bestuurssamenstelling: het bestuur bestaat uit de heren T. Eernstman, A. Gijswijt, J. Keij en de dames N. van Gelder, H. Heij (penningmeester), L. Meurs en J. Shaya (voorzitter)
Mevrouw Heij en de heren Keij en Gijswijt hebben aangekondigd per 2005 af te treden. De overige bestuursleden zijn herbenoembaar. Het bestuur moet uit een oneven aantal van tenminste 3 leden bestaan (art. 10 sub 1 statuten). In de praktijk bestaat het bestuur uit 7 leden.

a. Herbenoeming: gevraagd wordt in te stemmen met de herbenoeming van de dames N. van Gelder, L. Meurs en J. Shaya en de heer T. Eernstman
b. Nieuwe bestuursleden: de heer D. van Mourik als penningmeester en mevrouw S. Risseeuw. Gevraagd wordt in te stemmen met hun benoeming
c. Een zevende bestuurslid wordt nog gezocht

Overigens kunnen twee of meer leden van de Vereniging (art. 10 sub 2 statuten) tot de derde werkdag voor de jaarvergadering andere kandidaten voordragen

7. Mondeling verslag diverse activiteiten van het bestuur, waaronder het parkeren

8. 50-jarig bestaan van de buurt en 25-jarig bestaan van de Vereniging (zie ook inlegvel)

9. Rondvraag en sluiting (ca 21.30 uur). Na afloop is er gelegenheid tot een drankje