Commentaar Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg bij Startnotitie bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving (Concept juni 2003, Stadsdeel Zuideramstel)

 

Vooraf

De argumenten van het Dagelijks Bestuur om bij de herziening van oude bestemmingsplannen de hoogste prioriteit te geven aan de Prinses Irenebuurt vinden wij niet overtuigend:

. 'veroudering' op zich is geen reden

. 'toenemende druk vanuit de Zuidas' zou eerst naar zijn betekenis geanalyseerd moeten worden

. de stelling 'binnenkomende bouwaanvragen met artikel 19 moeten volgen', zou   eveneens nader geanalyseerd moeten worden (en dat in samenhang met verleende   vrijstellingen conform de 2e herziening ) en hoe kan er geanticipeerd worden zonder dat er voorbereidingsbesluiten (p.4) genomen zijn?

. wat 'profiteren van een kwaliteitssprong' inhoudt wordt niet duidelijk

. wat 'meeliften met de dynamische ontwikkelingen van de tijd' inhoudt evenmin.

 

Uiteraard stemmen wij wèl in met de uitspraken dat de kwaliteit van onze buurt behouden dient te blijven en dat de bescherming van ons rustige, groene en ruim opgezette woonmilieu gecontinueerd dient te worden.

 

Toch kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat het belang van de gemeente zelf om over een recenter dan 10 jaar oud bestemmingsplan te beschikken -alleen dan mag immers in de toekomst een zogenaamde zelfstandige projectprocedure gevolgd worden- minstens zo belangrijk is.

Voor ons als buurtbewoners is belangrijk: bescherming tegen negatieve invloeden van de Zuidas, duidelijkheid voor aanvragers van bouwvergunningen en hun buren over de beoordelingscriteria (het belang van de één is niet altijd ook het belang van de buur, maar beiden zijn gebaat bij duidelijkheid), bescherming van het algemeen rustig, ruim, groen karakter van het woonmilieu.

Eigenlijk wordt de notitie pas interessant bij de paragraaf over de uitgangspunten op pagina 14. Maar voor de volledigheid geven wij in het onderstaande eerst onze opmerkingen pagina-/paragraafsgewijs.

 

Ad 2. Beleidskader.

2.1. O.i. dienen in deze paragraaf ook opgenomen te worden de bestemmingsplan- wijzigingen in de aangrenzende stroken die het karakter van onze buurt evenzeer bepaald hebben: NMB/Atrium, WTC, Assurantiebeurs, Gerechtsgebouw, al was het maar omdat in de overwegingen van wat in die plannen wel en niet is toegestaan c.q. verdwenen is het belang van onze buurt een belangrijke rol heeft gespeeld.

-laatste alinea ad 1 hoort bij ad 2.

-bij ad 3.zou vermeld kunnen worden hoe vaak van de vrijstellingsbevoegdheid gebruik is gemaakt en welke al dan niet problemen hierbij rezen.

-ad 4, is dit niet goedgekeurd door GS?

 -ad 2.2. o.i. is er minstens één voorbereidingsbesluit wèl genomen.

2.3.1./2.3.2 Wij gaan er van uit dat voor een nieuw bestemmingsplan alleen het (ontwerp)structuurplan 'Kiezen voor stedelijkheid' nog relevant zal zijn. Probleem is dat wij als vereniging bij de vaststelling van dit plan in laatste ontwerpversie door ambtelijk/politiek handelen van wethouder en dienst RO ronduit bedrogen zijn. Stadsdeelvoorzitter en betrokken stadsdeel ambtenaar R. van Soest zijn hiervan op de hoogte. Door politieke interventie van VVD-zijde heeft wethouder Stadig toegezegd en dit is door ambtenaar K.Riemens van dRO op 8 januari 2002 telefonisch bevestigd dat onze gehele buurt op dezelfde wijze als in 'Open Stad 1996' roze gekleurd zou worden als stedelijk wonen en werken. Het was niet nodig hier opnieuw over in te spreken. Tot onze verbijstering was in de nieuwe versie van de structuurplankaart vervolgens alleen het middendeel van de buurt in dit kleurtje gestoken.

Wij zijn nu nog meer verbijsterd dat het stadsdeel hier een argument voor gaat geven dat dRO ondanks herhaaldelijk verzoek nooit gegeven heeft, namelijk dat 'de Zuidas zo verankerd kan worden in het stedelijk weefsel van de aanliggende buurten'.

 

Wij dachten nu ten minste er op te kunnen rekenen dat het stadsdeel deze verkleuring niet zou overnemen!!

Immers het stadsdeel heeft zelf op dezelfde wijze als onze vereniging op dit onderdeel gereageerd. Een grootstedelijke fsi (floor space index) is niet goed mogelijk en al helemaal niet wenselijk op deze oost- en westflanken. Een structuurplan geeft aan wat mag, niet wat moet. Er is dus geen enkele reden deze bedriegelijke dwaling van de centrale stad over te nemen. Wij verzoeken u derhalve dit te wijzigen.

Dat er vooralsnog geen plannen zijn voor toevoeging van (bouwvolume) programma aan de Prinses Irenestraat was niet alleen gevraagd door het stadsdeel, maar ook in de zienswijze van onze vereniging. Inmiddels is deze uitspraak ook al weer bedriegelijk gebleken, want de ontwerpvisie Noordzone bevat heel veel programma langs de Prinses Irenestraat, alleen met een gracht ertussen...

 

Voor de fiets zou nog een aparte notitie komen...Wij gaan er nog steeds vanuit dat over de Minervalaan een hoofdnetfiets-route via het station naar Buitenveldert gaat lopen.

 

-ad 2.3.3. Wij willen het Beatrixpark als traditioneel park behouden.

-ad 2.3.4. Wij vinden dat een Bestemmingsplan Prinses Irenebuurt niet los gezien kan worden van plannen voor een Noordzone, tenzij de volgorde betekent dat de plannen voor de Noordzone aangepast worden aan het bestemmingsplan en niet andersom!

 

Ad 2.4. Ons is niet duidelijk hoe de 40% van de nota woningonttrekking en de 50% van de 2e herziening zich tot elkaar verhouden. En evenmin wat de huidige uitvoering op dit punt is. In elk geval is o.i. wenselijk dat er een strikt beleid op dit punt gevoerd en gehandhaafd wordt, opdat er geen woningen tot Zuidaskantoren verworden. Ook niet met compensatie.

-ad 2.4.2. Minervalaan inderdaad alleen voor (bestemmings-en) fietsverkeer.

-ad 2.4.5. januari 2003? De nota ' De schoonheid van Amsterdam' geeft voor de Prinses Irenebuurt geen enkel houvast. Wat verstaan moet worden onder het niet aantasten van de bestaande visuele kwaliteit van de gebouwde omgeving is niet helder en subjectief. Zo is de Minervalaan als beschermd stadsgezicht van de jaren vijftig uitroepen niet meer mogelijk wegens de vele sloop/nieuwbouw die reeds plaatsvindt. Uit deze paragraaf wordt niet duidelijk wanneer het stadsdeel nu met een nieuwe welstandsnota komt.

-ad 2.4.6. In 1986 etc. Zoals bekend vinden wij de bewering dat het systeem erg fraudegevoelig is uit de lucht gegrepen en, voorzover waar, de schuld van het stadsdeel zelf dat de kaarten niet verlengt. Nog meer achten wij deze kwestie niet in deze notitie thuis horen. Hier dient alleen te staan dat parkeren in de Prinses Irenebuurt in welk systeem dan ook alleen bestemd is voor bewoners/bedrijven van de buurt zelf en hun bezoekers en niet voor bezoekers van de Zuidas. De ruimtelijke inrichting dient daarop aan te sluiten.

 

Ad 3. Analyse plangebied

-ad 3.2.1.Ons is niet duidelijk waarom er binnen dit beperkte bestemmingsplan nog eens nadere onderscheidingen in deelgebieden nodig zijn, anders dan voor een stedenbouwkundige beschrijving. In die beschrijving hoort o.i. het voornemen van Poelwijck Sweers niet thuis. Tenzij dit bij elk deelgebied gebeurt: welke al dan niet problematische plannen zijn er. O.i. kan dit beter in een aparte paragraaf, met een analyse van problemen waar men op gestuit is bij het beoordelen van bouwaanvragen zeg de laatste vijf jaar. Pagina 11: voor nummer 61 is de bouwvergunning al verleend. Het Spinoza Lyceum is gevestigd aan de Peter van Anrooystraat, het schoolplein grenst aan de kade. Het is een openbare school, dus de afweging geen financiën ter beschikking te stellen is er één van de gemeente zelf (centrale stad).

Het vermelde kantoorgebouw heeft een bestemming die volgens deze notitie zelf (p.3) niet in overeenstemming is met de partiële herziening tot bijzondere bestemming met erf.

- ad 3.2.2. Ook een verdieping is toegevoegd. De architectonische eenheid... zie verderop. Welke richtlijnen voor achterkanten zijn nog mogelijk? Niet alleen op de koppen zijn garages en niet alle woningen hebben een stenen berging = soms tussenvoegen.

- ad 3.2.3. Aan de Minervalaan zijn geen drie lagen toegestaan, in de Prinses Marijkestraat wel.

- ad 3.2.4. De beschrijving hier is slecht: overdoen. De Thomaskerk van Sijmons, geïnspireerd door Le Corbusier, afdoen als een grillig gevormd gebouw is wel erg a-historiserend, idem de Prinsesseflat van Mart Stam typeren als een flat met 10 lagen etc. Voor het Publicisgebouw is juist wel bekend dat er een nieuw plan is ontwikkeld waartegen bezwaren in zienswijzen vanuit de buurt zijn neergelegd. Ook hier dient vermeld te worden dat er geen sprake is van huidig gebruik volgens de bedoelde bestemming.

 

Ad 4. Uitgangspunten.

Hier zou toch voorop moeten staan het uitgangspunt van handhaven van een rustige, groene en ruime woonbuurt met beperkte menging met kantoren. Gegeven de 'dreiging' c.q. wenselijkheid van contrast met de Zuidas zou dat best eens kunnen betekenen dat er toch weer gekozen moet worden voor een gedétailleerd bestemmingsplan. Niet meegaan met de mode dus. Zo willen wij juist wél dat onderscheid tussen voetpad, rijwielpad en rijweg in het plan blijft staan. Wij willen niet opeens een fietspad of oprit langs de H. Viottakade als verkeersbesluit zonder inspraak, bijvoorbeeld.

40 of 50 %?

Wij willen niet dat buitenruimte bij een bedrijf zomaar speelruimte voor een kinderdagverblijf mag worden. Eén keer is al teveel.

Het uitgangspunt dat er ingespeeld moet kunnen worden op ontwikkelingen in het aangrenzende gebied is ons veel te vaag.

Het bestemmingsplan dient juist strikte grenzen aan te geven voor bouwhoogten, volume en bebouwingspercentages en bestemmingen per perceel/deelgebied.

De stedenbouwkundige studie die criteria voor bouwaanvragen moet opleveren verdient de hoogste prioriteit!!! En dan zou bij voorkeur aangegeven moeten worden wat hiervan in een bestemmingsplan te regelen valt en wat tot de welstandscriteria gaat behoren.

Open karakter, variatie, ruime straatprofielen, veel groen uiteraard accoord!

En juist voor het Spinozalyceum is een discussie over beperking in hoogte en volume en duidelijkheid over de locatie van de schoolplein-functie nodig.

Het Anrooygebouw legaliseren is niet zomaar 'gewenst'. Het Parnassusgebouw kent ook woningen.

Wij zijn niet accoord met het omtoveren tot één bestemming van alle functies in de eerste bouwlaag van Beethovenstraat en Parnassusweg. Overal horeca bijvoorbeeld lijkt ons niets, diversiteit is gewenst evenals functies met weinig overlast voor de bewoners erboven. Dit is te betrekken bij 5.4.

In het rijtje mist hier het Publicis-perceel.

 

Ad 5 Milieuaspecten

In deze paragraaf zou toch ook de relatie met het Zuidasgebied o.i. aan de orde moeten komen. Als de waterhuishouding gewijzigd wordt willen wij graag weten wat de consequenties voor ons zijn. Wij willen geen toename van lichthinder van de Zuidasgebouwen. Ook beperking van sluip- en parkeerverkeer moet ruimtelijk bevorderd worden. Als of zolang het dokmodel niet doorgaat zijn andere geluidwerende maatregelen gewenst.

-ad 5.5. Eerst dient beperking in de hoogte vastgelegd te worden in het bestemmingsplan. Ook bij afwijking van meer dan 50% ten opzichte van de omringende bebouwing dient dan een Hoogbouw Effect Rapportage gemaakt te worden.

 

Vervang wat bijna overal door dat.

 

 

22 oktober 2003