Vragen (en antwoorden) van de heer Olij aan de wethouder ROW over Zuidas

(.....)

9. In de Visie Zuidas wordt op de pagina’s 57, 79, 94 en 95 gesproken over de verlaging van de
Strawinskylaan. Waarom moet in dit stadium al definitief besloten worden over de verlaging?
Waarom kan dat niet wachten tot er een plan ligt voor het gehele gebied Strawinsky. Zijn er al
toezeggingen gedaan aan ontwikkelaars voor dit gebied? Zo ja, aan wie, waarom en wat voor
toezeggingen?

Een maaiveldstad met gemengd stedelijk leven in de straten is een van de kernpunten uit de
Visie. De huidige Strawinskylaan met gescheiden verkeerssystemen, (lage) onderdoorgangen,
fietspaden onder toe ritten van parkeergarages draagt niet bij aan een sociaal veilig en levendig
straatbeeld. Afgezet tegen de majeure fysieke en financiële ingreep van het Dok betekent het
hoog laten liggen op dijklichaam het handhaven van de barrière en discontinuïteit in de stad.
De belangrijkste reden om op korte termijn de verlaging ter hand te nemen is ingegeven vanuit
een sterke verhoging van de kwaliteit van voet- en fietsverbindingen van en naar het station Zuid.
Langzaam verkeer dat steeds meer toeneemt zowel vanuit de west-, noord als oostkant (70%
van het fietsverkeer naar het station). Lange tijd (minimaal 15 jaar) zal het gebied tussen ABN
Amro/Mahler en WTC/Atrium bouwgebied zijn. Aan de noordzijde resteert dan alleen de huidige
zeer matige kwaliteit van verbinding, zonder perspectief van nieuwe vastgoedontwikkeling op
korte termijn. Het is echt nodig de kwaliteitsslag te maken waarbij verkeer, vervoer en bebouwing
samen op gaan.
Het besluit tot verlaging is ook van invloed op de aansluiting met de Beethovenstraat en
Parnassusweg, en dus ook voor de aanstaande ontwikkeling van de projecten aldaar
(Beethovencluster). Daarnaast ligt er ook nog een relatie met de fasering van het dok en de
ontsluiting van aangrenzende parkeergarages: de huidige parkeergarage achter het
Atriumgebouw moet verplaatst zijn voordat aan de van het dok begonnen kan worden. Er wordt in
overleg met betrokken ontwikkelaars gestudeerd op de beste mogelijkheden, concrete
toezeggingen zijn nog niet gedaan.

10. Deelgebied Beethoven, incl. verlaging Strawinskylaan, moet in fase 1 ontwikkeld worden. Dat
betekent tussen nu en 2012. Wat betekent dit voor de zojuist aangelegde tramlijn 5 op de
Strawinskylaan?

Dat zou betekenen dat al in deze periode de verlaging van de Strawinskylaan in gang gezet
wordt, inclusief verlaging van de rails. Hiermee is in het project altijd als technische en financiële
noodzakelijkheid rekening gehouden i.r.t. de fasering van het Dok. Onderzocht wordt of t.o.v.
deze “uitgangssituatie” toch niet een optimalere fasering mogelijk is, waarvoor met name de
procesgang rond het Dok cruciaal is.
Tijdens de realisatie van de parkeergarage en de verlaging zal de trambaan tijdelijk naar de
noord/zuidzijde van de weg verlegd worden zodat de doorgang van de exploitatie gegarandeerd
kan worden. Na oplevering van de verlaging komt de tram weer in het midden te liggen.

(.....)