terug naar actueel

Daarnaast past het toelaten van deze noodcentrale op deze locatie niet in het voor de Zuidas geldende beleid met betrekking tot energie- en nutsstructuur en ruimtelijke kwaliteit. Voor de Zuidas, zo is ons herhaaldelijk voorgehouden, geldt immers de ambitie om in allerlei opzichten te streven naar 'best practice' in termen van duurzaamheid, kwaliteit en beheer. Het gedurende een halfjaar laten draaien van een noodcentrale naast een woonwijk ten behoeve van de verwarming van een recent opgeleverd kantoorgebouw in het kerngebied van de Zuidas is daarmee in strijd.
Gezien het vorenstaande verzoeken wij u het bestreden besluit te herroepen met gegrondverklaring van het bezwaar.
Verzoek tot handhaving Algemene Plaatselijke Verordening
Voorts wijzen wij erop dat de derde container van de warmtecentrale in strijd met de ontheffing is geplaatst. Volgens mededeling van de heer Koelmans van uw stadsdeel is de ontheffing alleen verleend voor de eerste twee containers.
Gelet hierop verzoeken wij u binnen twee weken over te gaan tot handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening ten aanzien van de derde container.
Vergoeding kosten
Ten slotte verzoeken wij u de kosten te vergoeden die wij in verband met de behandeling van dit bezwaar hebben moeten maken.
Hoogachtend,
warmtecentralebezwaar3-1.jpg
J.E. Shaya