Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg
Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam
www.irenebuurt.nl

Stadsdeel ZuiderAmstel
Dagelijks bestuur
Postbus 74019
1070 BA Amsterdam

Amsterdam, 12 juni 2008


betreft: EVE/0597/08 aanvraag evenementenvergunning Zuidplein - Zomerfeest op 27-06-2008


Geacht college,

Hierbij geven wij u onze zienswijze op bovengenoemde vergunningaanvraag voor het houden van een zomerfeest op het Zuidplein van vrijdag 27 juni 2008 van 17.00 uur tot zaterdag 28 juni 2008 01.00 uur.

De aanvraag is onvolledig gezien de verwachte activiteiten. Er is geen eindtijd op de aanvraag vermeld. Er is niet vermeld dat het gaat om het ten gehore brengen van levende muziek met geluidsversterking. De aanvraag bevat geen situatietekening waarop het podium, het aggregaat, de locatie van de boxen en de afstand tot de dichtstbijzijnde woning (150 m) is aangegeven.* Wij verzoeken u de aanvrager om aanvulling te vragen en ons de aangevulde aanvraag toe te zenden, opdat wij in de gelegenheid zijn onze zienswijze aan te vullen.

In verband met te verwachten geluidsoverlast door het ten gehore brengen van levende muziek met geluidsversterking verzoeken wij u de vergunning slechts te verlenen voor de periode vrijdag 27 juni 2008 van 17.00 uur tot uiterlijk 24.00 uur.

In voorgaande jaren is een maximaal geluidsniveau van 85 dB(A), gemeten op 25 meter van het podium, toegestaan. Dit bleek nog teveel geluidsoverlast te veroorzaken. Voorts stopte de muziek niet om 24.00 uur. Gelet hierop verzoeken wij u met klem een lager maximaal geluidsniveau in de vergunning op te nemen en de eindtijd strikt te handhaven.

In verband met luchtverontreiniging door het aggregaat vragen wij u te bezien of de stroomvoorziening op andere wijze kan worden geregeld, bijvoorbeeld door aansluiting te maken met de netstroomvoorziening in het WTC.

De bewoners in de Prinses Irenebuurt zouden het zeer op prijs stellen indien zij door De Blauwe Engel op de hoogte gesteld worden van het evenement door middel van een bewonersbrief met vermelding van de telefoonnummers van de organisator en de Milieudienst voor het geval er klachten zijn.

Ten slotte verzoeken wij u de vergunning te publiceren in het Amsterdams Stadsblad.

Hoogachtend,

J.E. Shaya,                                      D. van Mourik
voorzitter                                         penningmeester

* De vergunningaanvraag bevat bij nader inzien wel een situatietekening