Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg
Henriëtte Bosmansstraat 53  1077 XG Amsterdam
www.irenebuurt.nl


Stadsdeel ZuiderAmstel
Dagelijks bestuur
Postbus 74019
1070 BA Amsterdam                                                                                                       Amsterdam, 17 juni 2009

betreft: EVE/0690/09 aanvraag evenementenvergunning Zuidplein - Zomerfeest op 26-06-2009

Geacht college,

Hierbij geven wij u onze zienswijze op bovengenoemde vergunningaanvraag voor het houden van een zomerfeest op het Zuidplein van vrijdag 26 juni 2009 vanaf 17.00 uur.

Er is geen eindtijd op de aanvraag vermeld. De afstand tot de dichtstbijzijnde woning is geen 300 m, maar 150 m.
In verband met te verwachten geluidsoverlast door het ten gehore brengen van levende muziek met geluidsversterking verzoeken wij u de vergunning slechts te verlenen voor de periode vrijdag 26 juni 2009 van 17.00 uur tot uiterlijk 24.00 uur.

In voorgaande jaren is een maximaal geluidsniveau van 85 dB(A), gemeten op 25 meter van het podium, toegestaan. Dit bleek nog teveel geluidsoverlast te veroorzaken. Voorts stopte de muziek niet om 24.00 uur. Gelet hierop verzoeken wij u met klem een lager maximaal geluidsniveau in de vergunning op te nemen en de eindtijd strikt te handhaven.

In verband met luchtverontreiniging door het aggregaat vragen wij u te bezien of de stroomvoorziening op andere wijze kan worden geregeld, bijvoorbeeld door aansluiting te maken met de netstroomvoorziening in het WTC.

De bewoners in de Prinses Irenebuurt zouden het zeer op prijs stellen indien zij door De Blauwe Engel op de hoogte gesteld worden van het evenement door middel van een bewonersbrief met vermelding van de telefoonnummers van de organisator en de Milieudienst voor het geval er klachten zijn.

Ten slotte verzoeken wij u de vergunning te publiceren in het Amsterdams Stadsblad.


Hoogachtend,


J.E. Shaya,                                      D. van Mourik
voorzitter                                         penningmeester