Het PAROOL
DONDERDAG 31 JANUARI 2008
19
ZUIDERAMSTEL
CENTRUM
D66 en SP: horkerige ambtenaar gedekt
Van een verslaggever
AMSTERDAM - De oppositie­partijen D66 en SP in stadsdeel Centrum vinden dat dagelijks bestuurder Wil Codrington van GroenLinks te laks optreedt te­gen trage ambtenaren die bur­gers en organisaties horkerig hebben behandeld. Ze dienen vanavond een motie van treur­nis in tegen Codrington.
De kwestie draait onder andere om buurtbewoner A. Cohen, die in ja­nuari vorig jaar klaagde over de vol­gens hem buitensporige verhoging van de prijzen in sportcentrum Oostenburg. Hij kreeg nooit ant­woord. In september beloofde Codrington de zaak snel op te los­sen.
Een paar weken geleden klaagde Cohen bij de deelraad dat hij nog steeds geen antwoord had gekre­gen. Ook had Codrington hem niet gebeld, hoewel ze dat wel beloofd had. In plaats daarvan was Cohen per brief uitgenodigd om met de ambtenaar in kwestie te praten. Cohen had daar geen vertrouwen in.
Volgens D66-fractievoorzitter Yellie Alkema 'is dit het topje van de ijsberg van de slechte afhande­ling en bejegening van klachten van burgers en organisaties door de afdeling welzijn' onder leiding van Codrington. In de zomer stelde D66 een zestal andere zaken aan de. orde en zelf is de partij ook nog in een conflict met ambtenaren van Codrington verwikkeld.
'Zuidas ramp voor fietser'
Bij het maken van alle plannen voor de Zuidas is onvoldoende nagedacht over fietsen. Zowel de Fietsersbond als buurtbewoners zijn bang dat fietsers in het gedrang komen. Vooral het plan de Strawinskylaan te verlagen, stuit op bezwaren.
ASTRID MELGER
LS JE DE Strawinsky­laan verlaagt, krijg je er in één klap een paar heel gevaarlijke kruisingen bij," zegt Govert de With van de Fietsersbond. "Terwijl Amsterdam juist geen blackspots meer wil heb­ben. Nu zijn er bij de Zuidas goede fietsverbindingen tussen oost en west en zuid en noord. Het ziet er niet naar uit dat dit zo zal blijven." In de Visie Zuidas wordt voorge­steld de Strawinskylaan, die langs het Zuidplein loopt, te verlagen. De weg, die nu over een dijk loopt, komt dan op maaiveldniveau. De vele fietstunnels in het gebied zul­len dan verdwijnen.
Lieneke Meurs, die in de Irene-buurt woont en bestuurslid is van bewonersvereniging Beethoven-straat/Parnassusweg, ziet geen heil in de plannen van het Project­bureau Zuidas. "Het is nu een ver­keersveilige en ononderbroken fietsroute. Niet alleen voor de buurt, maar ook voor de scholen, waarvan er hier veel zijn. De krui­singsvrije fietspaden moeten ge­handhaafd blijven. Van stadsdeel Zuideramstel en het Projectbu­reau hoor ik telkens weer het argu­ment dat de dijk lelijk is. Een dood-
Een fietstunnel onder de Strawinskylaan.
FOTO FLORIS LOK
gereden kind vind ik nog veel lelij­ker." Het bezwaar dat tunnels voor­al voor vrouwen onveilig zijn, vin­den De With en Meurs niet opwe­gen tegen de verkeersveiligheid.
Meurs stelt dat fietsers via de Mi­nervalaan nu veilig naar Station Zuid kunnen rijden. "Verlaag je de Strawinskylaan, dan moeten al die fietsers over een drukke weg. Daar­naast ligt er nu een speelveld aan de kant van de Minervalaan. Je moet er niet aan denken dat daar meteen zo'n weg vol auto's langs loopt."
Wim Korf van het Projectbureau Zuidas zei onlangs dat er voor fiet­sers wellicht ruimte is in de ser-
vicelaag van het aan te leggen 'dok'. Dit is de laag die ook ruimte biedt om bij het station en de parkeerga­rages te komen.
De With van de Fietsersbond is wel benieuwd naar die optie. "Ik heb er geen goed beeld bij. Ik neem aan dat het geen lange don­kere tunnel wordt." Meurs ziet er niets in. "Door de fietsers onder de grond te brengen, haal je ook een stuk levendigheid weg uit de Zuidas. Dat is toch niet de bedoe­ling?"
De Fietsersbond vindt dat de fietser sowieso onderbelicht is in de plannen. Het Projectbureau
gaat ervan uit dat twintig procent van de toekomstige verkeersdeel-nemers op de Zuidas met de fiets komt, dertig procent met de auto en de rest met het openbaar ver­voer. De With: "Nu is van alle ver-keersdeelnemers in Amsterdam 37 procent fietser en in het cen­trum is dat zelfs de helft. De Zuidas wordt nu neergezet als een auto­luw centrumgebied. Dan kloppen die cijfers toch niet? Tel daarbij op dat het autoverkeer steeds toe­neemt en dat erbij de Zuidas onge­veer 25.000 parkeerplaatsen ko­men. Dan blijft er weinig ruimte voor fietsers over."